Natuurnet uw kennismakelaar 

 

Noord-Holland over stikstofplannen Rijk: “Dit is niet het begin van een geheel nieuw proces”

14 juni 2022

Het kabinet presenteerde vrijdag de plannen om de stikstofuitstoot te verlagen zodat de natuur zich kan herstellen. Gedeputeerden Esther Rommel (Natuur) en Ilse Zaal (Landbouw) reageren op de opgave, doen een beroep op het Rijk en belichten de stappen van Noord-Holland. “We werken al 2 jaar aan het verlagen van de stikstofuitstoot.”

De plannen staan in de startnotitie Nationaal Programma Landelijk Gebied die richtinggevend is voor het komende jaar. De provincies moeten op 1 juli 2023 het plan af hebben waarin staat hoe zij de doelen gaan bereiken.

Provinciale plannen
Doordat de provincie Noord-Holland in 2021 al haar stikstofdoelen heeft vastgesteld, is dit niet het begin van een geheel nieuw proces. Esther Rommel, gedeputeerde Natuur: “Al 2 jaar werken we in de 24 deelgebieden aan de afname van stikstofuitstoot- en neerslag. We hebben daarvoor intensief contact met onder andere onze boeren, industriële bedrijven en natuurorganisaties. We kijken nu hoe de doelen van het ministerie overeenkomen met onze doelen. Daarna onderzoeken we wat haalbaar is en hoeveel geld dat gaat kosten. De minister geeft richting, maar ik wil ook uitzoeken of en hoe dat concreet past in onze provincie. Ik begrijp dat die ruimte er is.”

Ilse Zaal, gedeputeerde Landbouw: “De noodzaak om stikstof terug te dringen heeft een grote impact op heel veel sectoren. Er moeten nog keuzes gemaakt worden en een concrete uitwerking ontbreekt nog. Maar het is duidelijk dat agrarische ondernemers staan voor een grote opgave. Net als het Rijk wil de provincie de land- en tuinbouw gericht ondersteunen om de noodzakelijke verandering door te maken en daar sterker uit te komen. Noord-Holland is al bezig! Zo zetten wij al vol in op kringlooplandbouw. Ook richten wij ons, bijvoorbeeld bij de uitvoering van onze voedselvisie op de hele keten en niet op een enkele schakel. Er is al intensief contact met de boeren in Noord-Holland. En dat blijft zo. Wij willen de agrariërs ondersteunen zodat zij snel duidelijkheid krijgen over hun toekomstperspectief.”

Stop stilstaan
De stikstofaanpak heeft niet alleen gevolgen voor de natuur, maar ook voor de woningbouwopgave, de landbouw en de verduurzaming van de industrie, geeft gedeputeerde Rommel aan: “Door recente rechterlijke uitspraken over woningbouwprojecten komt onze woningbouwopgave in gevaar. Het ligt in Noord-Holland niet aan een gebrek aan locaties dat het moeilijk wordt om de ambitie van 100.000 woningen per jaar te halen, maar aan stikstofruimte. En door een andere rechterlijke uitspraak hebben we op die ruimte steeds minder grip. Nadrukkelijk doen we dan ook, nogmaals, de oproep aan het Rijk om intern salderen weer vergunningplichtig te maken. Alleen dan houden we zicht op veranderende vergunningen en kunnen we ongebruikte stikstof in vergunningen weghalen.”

“Ook voor de verduurzaming van de industrie en landbouw is stikstofruimte nodig. Verder is er grote onduidelijkheid over de stikstofbron ammoniak uit zee. Noord-Holland heeft een lange kustlijn, waardoor deze stikstofbron veel effect heeft op onze gebiedsprocessen. We hadden de minister verzocht naar deze meetwijze te kijken. Daar hebben we geen gehoor op gekregen. Daarom zullen wij dit onderzoek samen met provincie Zuid-Holland uit laten voeren”, aldus Rommel.

Kwaliteit natuur voorop
Ook vragen gedeputeerden Rommel en Zaal het Rijk om minder te sturen op modellen, maar het mogelijk te maken naar de kwaliteit van de natuur te kijken. Volgens Rommel moet daar ook in Brussel het overleg over gevoerd worden, omdat daar het beleid over Natura 2000-natuurgebieden is gemaakt. Rommel: “Modellen zijn indicatoren, maar zeggen niets over de daadwerkelijke situatie van onze natuurgebieden. Onderzoek door deskundigen is, naast meten, misschien wel een beter alternatief.”

Tot slot benadrukt Rommel dat ze de boeren in Noord-Holland niet weg wil hebben: “In Noord-Holland zijn er weinig intensieve veehouderijen. We bereiken al veel als onze boeren nog natuurinclusiever gaan werken. Daar is ons beleid en hun inzet ook op gericht. Dat doen we samen met onze boeren die ook heel belangrijk zijn voor het beheer van de Noord-Hollandse natuurgebieden.”

Meer informatie
Meer over de gebiedsgerichte aanpak van de provincie is te lezen op de pagina Natuurversterking & Stikstof. Lees ook het artikel met Nico Verduin van boerenbelangenorganisatie LTO Noord en gedeputeerde Esther Rommel over de samenwerking in de provincie Noord-Holland.

Lees meer: Brief Provinciale Staten over de Startnotitie Nationaal Programma Landelijk Gebied