Natuurnet uw kennismakelaar 

 

Ruimte voor vlinders, schraalgrasland en hagedissen in Willinks Weust

24 juni 2022

Afgelopen jaren hebben we hard gewerkt aan versterking en herstel van de bijzondere natuur in Willinks Weust. Dit is een van de Natura 2000-gebieden bij Winterswijk. De maatregelen waren nodig om het leefgebied van zeldzame planten- en diersoorten te versterken, de oppervlakte te vergroten, en het gebied natter en minder voedselrijk te maken. We werkten hierin samen met Staatsbosbeheer, Waterschap Rijn en IJssel en gemeente Winterswijk.

Van plannen maken tot uitvoering en natuurherstel
De herstelmaatregelen staan in het Natura 2000-beheerplan voor Willinks Weust. We maakten dit plan om de natuur beter te beschermen, herstellen en verder te ontwikkelen. In 2016 begonnen de voorbereidingen van de uitvoering. In mei 2022 waren de herstelmaatregelen klaar. Op de ingerichte plekken kan de natuur zich gaan ontwikkelen. De natuur is nu beter bestand tegen invloeden van buitenaf, zoals langdurige droogte en stikstof. Maar de bijzondere soorten planten en insecten in Willinks Weust blijven alleen in het gebied voorkomen met heel zorgvuldig beheer, ook in de toekomst. Dus klaar zijn we nooit; natuurbehoud vraagt om blijvende aandacht en zorg.

Maatregelen
Samen met onze partners werkten we een aantal jaren in het gebied. De voedselrijke bovenlaag van de natuurpercelen is afgegraven. Hier kunnen planten zich ontwikkelen die goed groeien op voedselarme bodems. Tussen de graslanden in het natuurgebied zijn open verbindingen gemaakt. Zo hebben vlinders, andere insecten en hagedissen een groter leefgebied. Om het (grond)water langer in het gebied vast te houden, zijn sloten minder diep gemaakt of gedempt. Waar nodig zijn landbouwpercelen in de omgeving opgehoogd. Zo voorkomen we ongewenste vernatting.\

Bijzondere planten en dieren
De 1e gewenste soorten komen al tevoorschijn op de heringerichte plekken. Soorten als: blauwe knoop, zeegroene zegge, heide en de zeldzame waterpunge. We verwachten dat ook andere bijzondere plantensoorten zich de komende jaren herstellen en ontwikkelen. Zoals de klokjesgentiaan, Spaanse ruiter en verschillende zeggesoorten. En daar komen weer vlinders en andere insecten op af. Denk aan de zeldzame keizersmantel, grote weerschijnvlinder en kleine ijsvogelvlinder.

Natuurontwikkeling volgen
Het is belangrijk te weten of de maatregelen het gewenste effect hebben op de natuur. Tijdens het jaarlijkse veldbezoek aan Natura 2000-gebied Willinks Weust kijken ecologen van Staatsbosbeheer en provincie Gelderland hoe de natuur zich ontwikkelt. Ze bepalen dan of bijsturing nodig is. Zijn er bijvoorbeeld aanvullende maatregelen nodig? Of moeten we het beheer aanpassen?

Natura 2000
Een deel van de Gelderse natuurgebieden heeft Europese bescherming: de Natura 2000-gebieden. In Gelderland liggen er 15. Willinks Weust is 1 van de 4 Natura 2000-gebieden rond Winterswijk. Een gebied met natuurwaarden die voor Nederland en voor Europa van belang zijn. We doen er alles aan om de natuur in deze gebieden te behouden en versterken. Zodat de kwaliteit van de natuur en de verscheidenheid aan planten en dieren (biodiversiteit) verbetert. Meer informatie vindt u op onze pagina over Natura 2000-gebieden.

Vergroten biodiversiteit in heel Gelderland
In heel Gelderland werken we aan het verbeteren van de biodiversiteit. Hoe meer soorten planten en dieren, hoe weerbaarder de kwetsbare natuur wordt. De natuur kan dan beter tegen bijvoorbeeld stikstof, droogte, ziekte of klimaatverandering. Een gezonde natuur is ook belangrijk voor schoon (drink)water, het tegengaan van de gevolgen van klimaatverandering en onze voedselproductie.