Natuurnet uw kennismakelaar 

 

Puntensysteem voor sterkere natuur en ruimte voor economie

6 sept 2022

Tussen en rondom de natuurgebieden van het Gelders Natuurnetwerk ligt de Groene ontwikkelingszone. Als u daar wilt bouwen of ondernemen en het bestemmingsplan moet worden gewijzigd, moet u daar ook de natuur versterken. Met een puntensysteem berekent u hoeveel maatregelen u moet nemen.
Puntensysteem voor sterkere natuur en ruimte voor economie

Tussen en rondom de natuurgebieden van het Gelders Natuurnetwerk (GNN) ligt de Groene ontwikkelingszone (GO). Deze GO heeft geen bestemming natuur, maar is wel verweven met de natuurgebieden. Het gaat bijvoorbeeld om landbouwgrond, recreatieterreinen of landgoederen. Ook de ecologische verbindingszones vallen binnen de GO. Daarom heeft de GO vaak een belangrijke functie in het verbinden van natuurgebieden. Planten en dieren kunnen zich via de GO naar andere gebieden verplaatsen.

Bereken hoeveel maatregelen voor de natuur nodig zijn
Als u wilt bouwen of ondernemen in deze zone en het bestemmingsplan moet worden gewijzigd, dan kan dat alleen als u ook de natuurwaarden versterkt. Daarvoor bestonden al regels. Het was voor initiatiefnemers echter vaak niet duidelijk wat ze precies moesten doen en laten. Daarom ontwikkelden we een puntensysteem waarmee u kunt berekenen wat u moet doen om de natuur genoeg te versterken. Dat gaat in 3 stappen:

  1. Bereken hoeveel natuurwaarden er verloren gaan door uw ontwikkeling. Dit levert een aantal punten op. Een houtwal kost meer punten dan een strook kruidenrijk grasland.
  2. Bereken wat de impact van de ontwikkeling is op de natuur.
  3. Tel beide puntenaantallen op, dit is de versterkingsopgave.
  4. Geef aan welke versterkingsmaatregelen u wilt nemen en bereken hoeveel punten dit oplevert. De behaalde punten moeten meer zijn dan de versterkingsopgave.
Past een situatie niet in de rekenregels? Dan mag het gemeentebestuur maatwerk leveren. Gemeenten gaan over de aanpassing van het bestemmingsplan.

Locatie maatregelen heeft invloed
Planten en dieren gaan er vooral op vooruit als nieuwe natuur aansluit op bestaande natuur. Daarom is er in de regels een voorkeursvolgorde opgenomen. Deze is als volgt:
  1. binnen het plangebied, grenzend aan het Gelders Natuurnetwerk
  2. grenzend aan het plangebied en aan het Gelders Natuurnetwerk binnen de Groene ontwikkelingszone
  3. vlak bij het plangebied, binnen of grenzend aan de Groene ontwikkelingszone
Meer natuur en ruimte voor economische ontwikkelingen
Met het puntensysteem willen we de natuur versterken en ruimte bieden voor economische ontwikkeling. Er moet altijd meer geïnvesteerd worden in de natuur dan er verloren gaat. Bovendien moet de samenhang van natuurgebieden behouden blijven. Een zonnepark dat de functie als verbindingszone aantast, is bijvoorbeeld niet toegestaan.

Meer informatie: Nieuwe regels Groene ontwikkelingszone in Gelderland