Natuurnet uw kennismakelaar 

 

Voortgangsrapportage Natuur laat bescheiden toename oppervlakte nieuwe natuur zien in 2021

8 nov 2022

Versnelling is nodig bij de inrichting van nieuwe natuur, aldus de jaarlijkse Voortgangsrapportage Natuur. In 2021 richtten provincies 1.922 extra hectares natuur in. Dat is minder dan de jaren ervoor. De afspraak is dat er binnen zes jaar nog zo’n 34.432 hectare nieuwe natuur bij komt. Dit lukt alleen als de provincies versnellen en samen met het Rijk een oplossing kunnen vinden voor de knelpunten, zoals capaciteitsgebrek en stijgende grondprijzen.

Sinds 2013 zetten Rijk en provincies zich in voor de aanleg van nieuwe natuur binnen het Natuurnetwerk Nederland. Dit moet tot 2028 zo’n 80.000 hectare nieuwe natuur opleveren. Rijk en provincies rapporteren jaarlijks over de voortgang.

Kamerbrief bij 8e voortgangsrapportage Natuur

Natuur in Nederland: stand van zaken eind 2021 en ontwikkelingen in 2022. 8e voortgangsrapportage van de realisatie van de afspraken uit het Natuurpact tussen Rijk en provincies.

Advies Taskforce Versnelling inrichting restopgave nieuwe natuur. De Taskforce Versnelling inrichting restopgave 80.000 ha extra natuur adviseert hoe het doel van 80.000 hectare extra natuur in ...

Beslisnota bij Kamerbrief bij 8e voortgangsrapportage Natuur. In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk. Beslisnota ...