Natuurnet uw kennismakelaar 

 

Provincie Overijssel stuurt brief over PAS-melders aan minister Van der Wal

9 nov 2022

Het College van Gedeputeerde Staten heeft een brief over de situatie waarin de PAS-melders verkeren naar minister Van der Wal gestuurd. Het college vraagt hiermee om dringende hulp in dit dossier.

In Overijssel dreigen bedrijven te worden vermalen in de juridische molens van stikstofwetgeving. De tijd dringt om ervoor te zorgen dat de ondernemers niet omvallen. Veehouderijen die met handhaving worden geconfronteerd krijgen een termijn van vier tot zes maanden om overtreding te beƫindigen. Daarna wordt een dwangsom verbeurd.

De overheid draagt hierbij ontegenzeggelijk een grote verantwoordelijkheid. Als provincie hebben wij alle opties onderzocht om drastische maatregelen te voorkomen. Binnen de bestaande wettelijke kaders en met de huidige instrumenten lukt ons dat echter niet om de volgende redenen; allereerst is het verwerven van stikstofruimte gecompliceerd, onder meer door het verbod op staatssteun. Daarnaast is het legaliseren van PAS-meldingen pas mogelijk wanneer maatregelen genomen zijn die garanderen dat de stikstofuitstoot omlaag gaat. Immers, vanwege de noodzaak om de natuur te verbeteren dienen eerst maatregelen genomen te zijn die gegarandeerd tot natuurherstel leiden. Tot dat moment stellen rechters dat alle beschikbare stikstofruimte naar de natuur moet gaan.

Voor de acute knelgevallen in Overijssel vraagt het college aan de minister om te komen met een financiƫle regeling voor het compenseren van PAS-melders die in een handhavingstraject zijn beland. Met die compensatie kunnen zij zelf stappen zetten zoals het aanpassen van de bedrijfsvoering of het aankopen van stikstofruimte.

Voor een structurele oplossing moeten PAS-melders gelegaliseerd worden. Pogingen van de provincie Overijssel daartoe lopen op niets uit, omdat de provincie de (juridische) ruimte daarvoor niet heeft. Het college vraagt daarom aan de minister om een regeling te treffen waarmee onontkoombare bronmaatregelen worden gebruikt om PAS-melders te legaliseren. De inzet van dwingende instrumenten is daarbij volgens het College onvermijdelijk.