Natuurnet uw kennismakelaar 

 

Lim­burg­se red­dings­boei van ruim €69 mil­joen voor Agra­risch Na­tuur- en Land­schaps­be­heer

24 nov 2022

De Provincie Limburg stelt ruim € 69 miljoen ter beschikking voor Agrarisch Natuur- en Landschapsbeheer (ANLb) voor de periode 2023 tot en met 2028. Deze middelen worden als subsidie beschikbaar gesteld aan agrariërs en particulieren om hun agrarische percelen meer natuur- en milieuvriendelijk te beheren. Het is een reddingsboei om de inmiddels zeer kwetsbare vogel- en habitatsoorten te behoeden voor uitsterven als gevolg van dat de ecosystemen uit balans zijn. Hiermee wordt een belangrijke stap gezet naar een meer natuurinclusieve landbouw met meer oog voor biodiversiteit en het beschermen van natuurlijke hulpbronnen, zoals bodem en water.

Biodiversiteit en beschermen van natuurlijke hulpbronnen
Met het beschikbaar stellen van de ruim € 69 miljoen, met medefinanciering van Europa, wil Provincie Limburg het beheer van de leefgebieden van beschermde Vogel- en Habitatrichtlijnsoorten in stand houden en uitbreiden.

Gedeputeerde Geert Gabriëls (Natuur, Milieu en Erfgoed): “Ecosystemen zijn uit balans en daarom is het belangrijk dat we deze systemen weer herstellen. Dat doen we via natuurontwikkeling, natuurbeheer en ook via agrarisch natuurbeheer. Kwetsbare soorten zoals de korenwolf, grutto, veldleeuwerik, kneu en geelgors krijgen hierdoor meer kans zich te herstellen. Dat is nodig want deze prachtige soorten zijn opgenomen in de richtlijnen om de biodiversiteit in Europa in stand te houden. Met het Agrarisch Natuur- en Landschapsbeheer zetten wij ons als provincie in om deze leefgebieden in stand te houden. Naar de toekomst toe is het een mooi instrument om bij te dragen aan een meer natuurinclusieve landbouw.”

Gemeenschappelijk Landbouwbeleid
Vanaf 2023 gaat het nieuwe Gemeenschappelijk Landbouwbeleid van start, waar het Agrarisch Natuur- en Landbouwbeleid onderdeel van is. Ook wordt het ANLb ingezet om de wateropgaven van de Europese Kaderrichtlijn Water (KRW) te behalen. De KRW is opgesteld om de waterkwaliteit in Europa te verbeteren.

Gedeputeerde Lia Roefs (Wonen, Ruimte, Water en Landbouw): “Ik ben ontzettend blij om te zien dat ondernemers en particulieren grote belangstelling hebben voor deze regeling die zijn steentje bijdraagt aan de ontwikkeling van het landelijk gebied. Limburg is een provincie die zich kenmerkt door de vele landschapselementen en ik ben er dus trots op dat we deze zo in stand kunnen houden. Als Limburg kijken we vooruit naar een duurzaam landgebruik, waar we ook in de toekomst nog van kunnen profiteren”.

Arenstripper: voorbeeld van mooie innovatie
Een innovatief product dat bijvoorbeeld is voortgekomen uit het ANLb is de arenstripper. Hierbij worden de granen geoogst, maar blijven de stoppels in het veld staan. Deze stoppels bieden beschutting en dekking voor de diersoorten in het veld, waaronder bijvoorbeeld de hamster. Ook kan deze machine zo worden afgesteld dat een deel van de graankorrels niet wordt geoogst. Het niet geoogste graan dient dan als wintervoorraad voor de hamster. Zo heeft deze een betere overlevingskans in onze provincie en kunnen overige graankorrels ontkiemen.

Vroeger waren de landbouwmethodes minder efficiënt en ging er zo’n 10 tot 20% van het gewas ‘verloren’. Dit kwam ten goede aan de biodiversiteit dus de planten en diersoorten die daar leefden. Als nu slechts 5% van de graankorrel blijft staan door de arenstripper wordt er natuurinclusief geboerd met positieve resultaten voor de biodiversiteit en zo het totale ecosysteem.

Behoud van landschapselementen
Landschapselementen hadden tot zo’n 50 jaar geleden veel waarde voor de landbouw. Deze elementen vormden niet alleen grensafscheidingen maar stonden ook in dienst van een heel ecosysteem. In de landschapselementen groeien, leven en schuilen veel insecten en vogels. Deze insecten beschermden op hun beurt de gewassen tegen het verloren gaan van oogsten door invasieve pesten waar nu vaak pesticiden voor worden gebuikt. Maar door de grootschalige landbouw worden deze landschapselementen vaak niet meer gezien als waardevol. Deze ‘kosten’ immers ruimte op kostbare landbouwgrond. Door het ANLb worden deze elementen behouden en onderhouden omdat deze financieel gewaardeerd worden. Doordat deze elementen erosie en afspoeling tegengaan wordt ook kostbare vruchtbare landbouwgrond doorgeven aan een nieuwe generatie.

Uitvoering
Tussen 14 november 2022 en 30 december 2022 kan een gecertificeerd collectief subsidie aanvragen. De agrariër kan dit dan ontvangen via deze organisaties die subsidie kunnen aanvragen. Het collectief zorgt er vervolgens weer voor dat de middelen voor natuur en landschapsbeheer terecht komt bij boeren en particulieren met agrarische grond.

Meer mogelijk
De nieuwe subsidieregeling is breder dan de voorgaande. Er is afgesproken dat vanaf januari 2023 ook water- en klimaatmaatregelen subsidiabel zijn. Hierdoor wordt ingezet op onder andere het verhogen van het organische stof gehalte in de bodem (meer CO2 opslag), op het vasthouden van water en op een kwaliteitsverbetering van het oppervlakte- en grondwater volgens de Kader Richtlijn Water (KRW). Deze is in 2000 van kracht geworden en heeft als doel de kwaliteit van oppervlakte- en grondwater in Europa te waarborgen.