Natuurnet uw kennismakelaar 

 

Lim­burgs Na­tuur­pro­gram­ma en Lim­burg­se aan­pak Bos­sen vast­ge­steld

21 dec 2022

Provincie Limburg heeft belangrijke besluiten genomen voor de Limburgse natuur. Het Natuurprogramma en de Limburgse aanpak Bossen, een uitwerking van het Natuurprogramma, zijn op 20 december 2022 door Gedeputeerde Staten vastgesteld.
In het Natuurprogramma zet de Provincie met de programmalijn Limburg Natuurinclusief in op het versterken en stimuleren van de natuur in andere gebieden dan het Natuurnetwerk door met alle sectoren in gesprek te gaan en afspraken te maken over het betrekken van natuur in hun bedrijfsvoering. Met de programmalijn Limburgers voor Groen zet de Provincie in op groene woonomgevingen en gaat met gemeenten en inwoners aan de slag om iedere woning, straat, buurt, dorp en stad in Limburg groener te maken. De Limburgse aanpak Bossen heeft als ambitie een gezond, toekomstbestendig en groter bosoppervlakte. Dit alles voor een groenere en daarmee gezondere leefomgeving voor Limburgers.

Gedeputeerde Geert Gabriëls (Natuur, Milieu en Erfgoed): “Een groene leefomgeving draagt bij aan onze Limburgse identiteit, de biodiversiteit, onze gezondheid en de leefbaarheid voor ons als Limburgers. Met het vaststellen van het Natuurprogramma en de Limburgse aanpak Bossen leveren we nu als Provincie een bijdrage aan deze zo belangrijke groene leefomgeving door landschap, natuur en de bijzondere waarde van bossen niet los maar juist in samenhang met elkaar te bekijken.”

Limburgs Natuurprogramma 2023-2030
Het vorige natuurbeleid van Provincie Limburg zag toe op het behouden en versterken van de beschermde natuur vooral in de beschermde Natura2000-gebieden. Dit beleid heeft goed gewerkt voor de gebieden die door natuurorganisaties beheerd worden en dat kan nog beter als het lukt om externe factoren zoals stikstof terug te dringen. De programmalijn Robuuste Natuur in het Limburgse Natuurprogramma 2023-2030 bestendigt en versterkt dit beleid.

In de andere gebieden in eigendom en beheer van andere sectoren, zowel landelijk als stedelijk, gaat de natuur nog steeds achteruit en dreigen soorten te verdwijnen. Daarom zet Provincie Limburg met de programmalijn Limburg Natuurinclusief in op het versterken en stimuleren van de natuur in andere gebieden dan het Natuurnetwerk door met alle sectoren in gesprek te gaan en afspraken te maken over het betrekken van natuur in hun bedrijfsvoering.

Met de programmalijn Limburgers voor Groen zet de Provincie in op groene woonomgevingen en gaat met gemeenten en inwoners aan de slag om iedere woning, straat, buurt, dorp en stad in Limburg groener te maken. Leven in en nabij het groen is goed voor onze gezondheid en welzijn. Ook planten en dieren hebben voordeel van meer groen in en om steden en dorpen. Extra positief is dat met deze aanpak ook wateroverlast en hoge zomertemperaturen in steden en dorpen vermindert.

Limburgse aanpak Bossen 2023-2030
De Limburgse aanpak Bossen beschrijft hoe de Provincie zorgt voor de bescherming, en ontwikkeling en uitbreiding voor het bos in Limburg. Hoofdambitie hierbij is een gezond, toekomstbestendig en groter bosoppervlakte dat een aantal belangrijke maatschappelijke functies goed kan vervullen.

Deze hoofdambitie heeft Provincie Limburg uitgewerkt in een aantal deelambities.
Met de ambitie Beter bos streeft de Provincie naar een verbetering van de kwaliteit en de gezondheid van de bossen om de positieve effecten die bossen hebben te versterken. Dat zorgt voor meer biodiversiteit en een robuustere natuur met bos waar meer koolstof kan worden opgeslagen en waarmee het vermogen van de bodem om water vast te houden wordt vergroot.

Meer bos is gericht op de ambitie het bestaande oppervlakte van de bossen te vergroten met 3500 hectare. Hiermee draagt de provincie in samenwerking met diverse Limburgse partners bij aan het vastleggen van koolstof en aan het verbeteren van de biodiversiteit in Limburgse bossen. Uiteraard levert dit ook meer en grotere wandelgebieden op.

De ambitie Meervoudig gebruik van bos is gericht op het verbeteren van de functie van de bossen. Het levert een bijdrage aan de klimaatdoelen en aan biodiversiteit. De provincie wil deze verbetering in verband met recreatie, houtoogst, een hoogwaardige toepassing van gebruik van hout en als bijdrage aan ons Limburgse landschap.

Met de ambitie Meer draagvlak bos wil de provincie zorgen voor meer maatschappelijke betrokkenheid bij -, kennis van- en begrip voor bossen, bomen en bosbeheer zodat bosprojecten sneller gerealiseerd kunnen worden en er meer initiatieven van Limburgers zelf komen voor bomen en bossen.

Programma Landschap
Ook het Programma Landschap is door Gedeputeerde Staten op 20 december 2022 vastgesteld. Dit programma verschijnt in het eerste kwartaal van 2023.

Samenhang
Met het Programma Landschap, het Natuurprogramma en de Limburgse aanpak Bossen levert Provincie Limburg een bijdrage aan een groene Limburgse leefomgeving door landschap, natuur en de bijzondere waarde van bossen in samenhang te bezien.