Natuurnet uw kennismakelaar 

 
Realisatie Natuurnetwerk - verwerving en inrichting, 1990-2021
22 aug 2023

De oppervlakte verworven gronden om het Natuurnetwerk Nederland te realiseren, is per 1 januari 2022 toegenomen tot ruim 117.000 hectare. De gronden worden na verwerving ingericht als nieuwe natuur. Met de ingang van het Natuurpact in 2011 was het doel om tot eind 2027 80.000 nieuwe natuur in te richten. Inmiddels is er tot 2022 bijna 46.000 ha ingericht. Met het tempo van de laatste 4 jaar is het Natuurnetwerk niet in 2027 gereed.

De oppervlakte verworven gronden is sinds 1990 geleidelijk toegenomen
Met verwerving van landbouwgronden voor ontwikkeling van nieuwe natuur worden bestaande natuurgebieden vergroot en met elkaar verbonden tot een netwerk van natuurgebieden; het Natuurnetwerk Nederland (NNN). De oppervlakte verworven gronden is toegenomen tot ruim 117.000 hectare per 1 januari 2022. In 2021 is er voor realisatie van het NNN 2.141 ha grond voor nieuwe natuur beschikbaar gekomen. Zie voor gedetailleerde data https://www.clo.nl/indicatoren/nl1307-realisatie-natuurnetwerk---verwerving-en-inrichting

Een deel van deze gronden is door provincies verworven; een ander deel blijft in particulier eigendom, ook wel 'zelfrealisatie' of particulier natuurbeheer genoemd. Deze laatste gronden krijgen de bestemming 'natuurgrond' (wijziging in bestemmingsplan en notarieel vastgelegde kwalitatieve verplichting), waarbij de afwaardering naar natuurgrond financieel wordt gecompenseerd met de subsidie functieverandering. Provincies hadden voor het vergroten van het NNN aanvankelijk hoge verwachtingen van zelfrealisatie, waarbij nieuwe natuur door boeren en particulieren wordt aangelegd op eigen grond. In de praktijk blijkt onder boeren minder belangstelling voor zelfrealisatie dan verwacht en zetten veel provincies inmiddels ook weer in op grondverwerving en zelfs onteigening (Kuindersma et al., 2020). Sinds 2015 rapporteren provincies geen afzonderlijke cijfers meer over zelfrealisatie of particulier natuurbeheer (functieverandering).

Tempo van inrichting nieuwe natuur neemt geleidelijk af
In het Natuurpact (EZ, 2013) is afgesproken dat de provincies in de periode 2011-2027 minimaal 80.000 ha nieuwe natuur inrichten om het NNN te realiseren. In 2021 is 1.247 ha ingericht als nieuwe natuur, waarbij de hoeveelheid ingerichte nieuwe natuur sinds 2011 bijna 46.000 ha besloeg (IPO & LNV 2021). De voortgang is minder dan in voorgaande jaren. Als de realisatie in hetzelfde tempo van de laatste 4 jaar doorgaat (zie figuur), is de realisatie van de 80.000 ha pas te verwachten in 2035. De provincies gaven aan dat in de eerste jaren na de herijking van het NNN in 2011 de inrichting snel verliep, omdat veel gronden al vóór 2011 waren aangekocht. Daarnaast is de verwachting dat verwerving en functiewijziging van gronden voor nieuwe natuur de komende jaren nog lastig zal worden, omdat men afhankelijk is van de medewerking van grondeigenaren (PBL & WUR 2017; 2020). Versnelling is nodig om het doel van 80.000 ha ingerichte natuur eind 2027 te behalen. Daarom hebben de provincies eind 2021 in samenwerking met het ministerie van LNV een Taskforce 'Versnelling inrichting restopgave 80.000 ha extra natuur' opgestart.

Ieder jaar vinden bij de provincies kleine correcties plaats in de oppervlaktes verworven en ingerichte natuurgronden. Dit wordt onder meer gedaan vanwege de complexiteit om (gedetailleerde) geo-informatie zorgvuldig te registreren. In 2002 en 2006 vonden er relatief grotere datacorrecties plaats waarbij het oppervlak ingerichte natuur met duizenden hectaren naar beneden werd bijgesteld (zie twee dips in 2002 en in 2006 voor ingerichte nieuwe natuur). Destijds bleek na inventarisatie in het kader van het project 'Nulmeting op kaart' een deel van de ingerichte gronden nog niet te voldoen aan de geambieerde natuur. Deze werden daardoor niet langer als voldoende ingericht te boek gesteld.

Wijzigingen in beleid omvang Natuurnetwerk
Beleid voor realisatie van het NNN stamt uit 1990. In 1990 was de omvang van de bestaande natuur in het NNN (destijds Ecologische Hoofdstructuur genoemd) volgens het Rijk 450.000 ha (LNV 1990). De toen beoogde uitbreiding, die in 2018 gerealiseerd moest zijn, was circa 250.000 ha groot. Deze uitbreiding werd vormgegeven door nieuwe natuur (circa 100.000 ha reservaat en 50.000 ha natuurontwikkeling) en agrarisch natuurbeheer (circa 100.000 ha). In het Natuurpact van september 2013 hebben Rijk en provincies hun nieuwe ambities om natuur in Nederland te behouden en te verbeteren vastgelegd voor de periode tot en met 2027 (EZ 2013). Hierin is afgesproken dat de provincies tussen 2011 en 2027 minimaal 80.000 ha nieuwe natuur inrichten om het NNN te realiseren. Voor het realiseren van deze nieuwe natuur, moesten provincies bij de start van het Natuurpact in 2011 nog 40.000 ha (landbouw)grond verwerven of van functie veranderen (IPO 2015).

De provincies hebben de grenzen van de planologisch begrensde en beschermde NNN op kaart gezet. Het NNN op de kaart is echter nog niet volledig gerealiseerd. Volgens de achtste Voortgangsrapportage natuur is in 2021 in totaal ruim 703.000 ha in beheer en dus gerealiseerd. Van het nu begrensde NNN zal niet alles natuurgebied worden; een klein deel van het oppervlak is nog zoekgebied voor nieuwe natuur en een klein deel zal worden gerealiseerd met agrarisch natuurbeheer of andere vormen van natuurinclusieve landbouw. Het minimum oppervlak natuur binnen het Natuurnetwerk per 31 december 2027 zal naar verwachting circa 738.000 ha zijn (IPO & LNV 2022).

Natuurnetwerk Nederland al 30 jaar belangrijke pijler natuurbeleid
Behoud en herstel van biodiversiteit is een belangrijke (inter)nationale doelstelling van het natuurbeleid vanuit de VN-Conventie voor Biologische Diversiteit, de EU-Vogel- en Habitatrichtlijnen en de EU-biodiversiteitstrategie. Het realiseren en beheren van een samenhangend Natuurnetwerk Nederland (voorheen Ecologische Hoofdstructuur; LNV 1990), is één van de belangrijkste pijlers van het Nederlandse natuurbeleid.

Het Natuurnetwerk Nederland is een netwerk van bestaande en nieuw aan te leggen natuurgebieden en werd in 1990 geïntroduceerd in het Natuurbeleidsplan van het ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij (LNV). Het doel van het Natuurnetwerk is de achteruitgang van het oppervlak aan natuur en van de biodiversiteit te stoppen, het bestaande oppervlak en biodiversiteit te behouden en de biodiversiteit te verbeteren door een samenhangend netwerk van natuurgebieden te creëren. Dit wordt gedaan door natuurgebieden te vergroten en met elkaar te verbinden door verwerving van aangrenzende en tussenliggende landbouwgronden en deze vervolgens in te richting en te beheren als nieuwe natuur. Grote aansluitende gebieden met natuur zijn tevens gunstig om water- en milieucondities te verbeteren.