Natuurnet uw kennismakelaar 

 

Provincie op de goede weg met Utrechts Programma Landelijk Gebied

25 okt 2023

Het concept Utrechts Programma Landelijk Gebied (UPLG) 1.0 vormt een stevige basis om te werken aan de toekomst van het landelijk gebied, zo heeft het Rijk aan de provincie laten weten. Ook is het Rijk onder de indruk van hetgeen de provincie in zo’n korte tijd heeft weten te bereiken. Dat valt te lezen in de eerste officiële reactie die het Rijk heeft gegeven op het concept UPLG.

het Groene Hart
Afgelopen juli heeft de provincie Utrecht de conceptversie van het UPLG 1.0 ingediend bij het Rijk. In dit document staan de opgaven waar de provincie voor staat en de doelen die Utrecht wil bereiken om het landelijk gebied toekomstbestendig te maken op het gebied van natuur, water, klimaat en landbouw.

Een stevige basis
“Het concept UPLG 1.0 vormt een stevige basis voor het vervolg en het integrale rijkstoetsteam is onder de indruk van wat de Provincie Utrecht heeft neergelegd in zo'n korte tijd. Op basis van de gedeelde informatie zien wij de potentie dat de provincie met een aantal vervolgstappen in dit iteratieve proces kan voortbouwen op hetgeen er nu ligt en hiermee kan komen tot een definitief vast te stellen UPLG dat in lijn is met de NPLG ambities en aanpak,” aldus Johan Osinga, directeur-generaal Regieorganisatie Transitie Landelijk Gebied.

Voorloper in gebiedsgerichte aanpak
Utrecht kent verschillende landschapstypen. Om de doelen voor het landelijk gebied zo goed mogelijk te kunnen halen, is een gebiedsgerichte aanpak nodig, afhankelijk van de bodemopbouw en het gebruik van het land. De lage delen van de provincie (veenweiden en rivierengebied) vragen immers om een andere aanpak dan de hogere delen (heuvelrug en vallei met de beekdalen). Daarom is de provincie voor het UPLG in vijf gebieden ingedeeld: de veenweiden, de Utrechtse Heuvelrug, de Eemvallei, de Gelderse Vallei en het Kromme Rijngebied. Met deze gebiedsgerichte aanpak loopt de provincie Utrecht echt voorop, zo concludeert het Rijk.

Een mooie stimulans
Mirjam Sterk, gedeputeerde Transitie Landelijk Gebied in reactie op de brief: “Wij zijn blij met de waardering voor het concept-UPLG 1.0 en zien de reactie van het Rijk als een mooie stimulans. We zitten op de goede weg. Tegelijkertijd vraagt het Rijk, heel begrijpelijk, om de komende maanden meer concretisering aan te brengen. Om dat te bereiken, gaan we de komende tijd in gesprek met de gebieden over de lopende en de nieuwe gebiedsprocessen, zodat we hun ideeën, vragen en zorgen mee kunnen nemen. Wij hebben er vertrouwen in dat wij samen met onze gebiedspartners uiteindelijk tot een UPLG komen dat recht doet aan de toekomstbestendigheid van het landelijk gebied van Utrecht en aan alle mensen die er wonen, werken en recreëren. De provincie is tenslotte van ons allemaal.”

Vervolgstappen
In december van dit jaar volgt de uitslag van de toetsing door verschillende kennisinstituten (WUR, RIVM, PBL, Deltares en de Ecologische Autoriteit). Het Rijk verwacht dat Utrecht, net als de andere provincies, het concept-UPLG 1.0 aanpast aan de toetsing door het Rijk en de kennisinstituten. In het najaar van 2024 geeft het Rijk een visie op de nieuwe versie.

Plan-milieueffectrapport
Het concept-UPLG 1.0 kan als een Omgevingswetprogramma worden gezien. Dit betekent onder andere dat het UPLG een zienswijzeprocedure zal doorlopen en een plan-milieueffectrapport (plan-mer) wordt uitgevoerd. Hoewel de doorlooptijd hiermee langer wordt, is er wel meer ruime voor participatie. Alle inwoners en anderszins betrokkenen krijgen hiermee namelijk de gelegenheid op het concept te reageren door een zienswijze in te dienen.

Planning
De planning voor het UPLG:

December 2023: beoordeling door de kennisinstituten van het Rijk;
Maart 2024: het vaststellen van een kaderstellende notitie door Provinciale Staten;
September 2024: het vaststellen ontwerp-UPLG en plan-mer door Gedeputeerde Staten en vrijgeven voor terinzagelegging;
Najaar 2024: eindadvies van het Rijk over het aangepaste UPLG;
Februari 2025: vaststellen definitief UPLG 1.0 door Gedeputeerde Staten.