Natuurnet uw kennismakelaar 

 

Stappenplan voor natuurherstel in overgangsgebieden grenzend aan Natura 2000

20 feb 2024

Grutto, veldleeuwerik en torenvalk: zomaar drie karakteristieke vogelsoorten van het Nederlandse landschap. Met het concept Basiskwaliteit Natuur brengt Vogelbescherming in kaart hoe de situatie van deze en andere kwetsbare vogels te verbeteren. Een nieuwe handreiking voor de overgangsgebieden grenzend aan Natura 2000 biedt een stappenplan voor beleidsmakers, beheerders en landgebruikers.

Kwaliteit totale leefomgeving moet op orde komen
Het zijn beslist niet alleen bijzondere vogelsoorten als de velduil en de strandplevier die in de gevarenzone verkeren. Ook meer algemene soorten als huismus en wilde eend zitten in zwaar weer. Van de Nederlandse broedvogels staan er maar liefst 87 op de Rode Lijst (2017). Het zijn enkele van de vele signalen van de slechte staat waarin de Nederlandse natuur verkeert. Het is noodzakelijk dat de kwaliteit van de totale leefomgeving op orde komt. Niet alleen in beschermde natuurgebieden, maar ook daarbuiten.

Het door Vogelbescherming ontwikkelde concept Basiskwaliteit Natuur biedt daarvoor een concreet stappenplan. Het is opgesteld voor de grote diversiteit aan Nederlandse landschappen. Daarmee is het bij uitstek ook bruikbaar voor de overgangsgebieden rond de Natura 2000-gebieden, waar landbouw en natuur gelijkwaardig zijn. Een handreiking voor natuurherstel in die overgangsgebieden is onderaan dit artikel te downloaden.

Basiskwaliteit Natuur ‘broodnodig’
Het zijn terugkerende nieuwsitems: de stikstofproblematiek, klimaatverandering, droogte, verontreiniging van lucht, water en bodem, verstoring... Het is allemaal terug te voeren tot de manier waarop wij met onze aarde omgaan. Of, op nationaal niveau, de manier waarop wij in Nederland met ons landgebruik omgaan. Gelukkig proberen we de natuur ook een handje te helpen. Bijvoorbeeld via Natura 2000: een Europees netwerk van belangrijke natuurgebieden die een goed beschermde status hebben. Maar dat blijkt niet genoeg.

Aan de slag
We moeten dus ook aan de slag met het verbeteren van natuur buiten natuurgebieden. Een logische stap is om de aandacht in eerste instantie te richten op de overgangsgebieden. Veelal agrarische gebieden grenzend aan de Natura 2000-gebieden. Juist ook vanwege de wisselwerking tussen die gebieden. Dat vereist de volgende drie soorten maatregelen.
  • Maatregelen gericht op het milieu en de abiotische condities: waterkwantiteit en waterkwaliteit van zowel oppervlaktewater als grondwater; bodemkwaliteit.
  • Inrichtingsmaatregelen.
  • Een op doelsoorten afgestemd beheer en gebruik.
Vogelbescherming heeft een handreiking ontwikkeld om de systematiek van Basiskwaliteit Natuur toe te passen in de overgangsgebieden. Het is bedoeld om beleidsmakers, terreinbeheerders en landgebruikers te helpen met het effectief en meetbaar herstellen van de natuur.

Zo slaan we maar liefst drie vliegen in één klap. Een overgangsgebied waarin de natuurwaarden zijn gewaarborgd heeft een gezonde en bufferende werking op het omliggende Natura 2000-gebied. Daarnaast krijgen (doel)soorten binnen het Natura 2000-gebied meer ruimte om ook daarbuiten te profiteren van een gezond leefgebied. En in de derde plaats biedt een kwalitatief goed overgangsgebied ook de meer algemene soorten die onder druk staan ruimte van leven. Samen maken we de Nederlandse natuur sterker.

Meer informatie
Download de Handreiking voor Basiskwaliteit Natuur in Overgangsgebieden en de bijlage over landschapselementen.