Natuurnet uw kennismakelaar 

 
 
      


Actie voor de kleine walvissen

22 maart 2004

Op dinsdag 23 maart a.s. zal het IFAW-Internationaal Dierenfonds tezamenmet Sea Life Scheveningen actie voeren voor de duizenden kleine walvissen- bruinvissen en dolfijnen - die jaarlijks gedood worden als bijvangst invisnetten in Europese wateren. Dertig schoolkinderen zullen hun steunbetuigen aan de internationale campagne van het IFAW en tezamen metmascotte bruinvis Pete brieven aan SP Tweede Kamerlid Krista van Velzenoverhandigen.

Met deze actie zal op symbolische wijze de tentoonstelling StilleWateren-Bescherm onze Walvissen van het IFAW geopend worden die heden tezien is in Sea Life Scheveningen.

Aanleiding voor deze actie is de vergadering van de Raad van Ministers vanLandbouw en Visserij van de Europese Unie waarin vanmiddag een reglement aangenomen zal worden waarbij de lidstaten, waaronder Nederland, nu ookdaadwerkelijk maatregelen moeten invoeren om de kleine walvisachtigen debescherming te bieden die zij nodig hebben. Marcel Bertsch, directeur vanhet Nederlandse IFAW kantoor: Wij zijn zeer bezorgd over de passievehouding van de Nederlandse overheid. Met deze actie willen wij henaansporen tot het nemen van verantwoordelijkheid voor dit ernstigeprobleem dat zich ook in onze wateren afspeelt!

Het IFAW voert campagne voor de kleine walvisachtigen, bruinvissen endolfijnen, die verstrikt raken in Europese wateren. Ondanks het feit datwalvisachtigen formeel beschermd zijn onder de EU Habitat Richtlijn van1992, worden er jaarlijks zon 10.000 Gewone bruinvissen gedood in deNoordzee en Keltische Zee. Zeer kwetsbaar is de populatie in de Oostzeedie momenteel uit niet meer dan 600 dieren bestaat. Zonder de directeinvoering van maatregelen om de dieren te beschermen zal deze populatie inminder dan 20 jaar uitgestorven zijn

Het IFAW hoopt van harte dat de lidstaten geen compromis zullen sluiten,zoals Denemarken voorstelde, en de bescherming van walvissen vooreconomische belangen zullen stellen. Want alleen als het voorstel in dedoor de Commissie opgestelde originele versie aangenomen zal worden, dankan dit als de eerste stap op de goede weg gezien worden in het vindennaar een oplossing voor dit dramatische probleem. De voorgesteldemaatregelen houden onder meer een verplicht systeem in waarbijgeregistreerd wordt hoeveel bijvangst er plaats vindt en invoering vanakoestische waarschuwingsapparaten (pingers), geplaatst aan bepaaldevisnetten.