Natuurnet uw kennismakelaar 

 
 
      


Advies kokkelvisserij strekt verder dan waddenzee

17 februari 2004

Het advies van de advocaat-generaal aan het Europese Hof van Justitie metbetrekking tot het verlenen van vergunningen voor kokkelvisserij in deWaddenzee strekt zich uit tot andere waardevolle natuurgebieden in onsland, zo concludeert Natuurmonumenten. Niet alleen de habitats en denatuurwaarden in dit internationaal belangrijke wetland vallen onder ditadvies, maar álle 141 gebieden die in Nederland zijn aangemeld voor deHabitatrichtlijn en álle 79 gebieden die zijn aangewezen voor deVogelrichtlijn. Ook voor deze gebieden geldt dat de natuurlijke habitatsen de wilde flora en fauna conform dezelfde interpretatie moeten wordeninstandgehouden. Dat betekent dat dit advies ook gevolgen heeft voor deschelpdiervisserij in de Westerschelde, de Oosterschelde en de Voordelta.Indien het Europese Hof van Justitie de interpretatie van deadvocaat-generaal deelt, dan betekent dat grote winst voor de beschermingvan het Europese natuurlijk erfgoed, zo stelt Natuurmonumenten.

Het advies van advocaat-generaal J. Kokott stelt dat de minister vanLandbouw, Natuur en Voedselkwaliteit pas een vergunning mag verlenen voormechanische kokkelvisserij in de Waddenzee als vaststaat dat er geenschadelijke gevolgen zijn voor het ecosysteem en de planten en dieren dieer leven. Het Europese Hof van Justitie zal naar verwachting over enkelemaanden met haar uitspraak komen. In het algemeen neemt het hof het adviesvan de advocaat-generaal over.