Natuurnet uw kennismakelaar 

 
 
      


Bestrijding muskusratten

12 maart 2004

De bestrijding van de muskusratten in de Krimpenerwaard wordt zo snelmogelijk geïntensifieerd. Het college van Gedeputeerde Staten (GS) heeftbesloten in dit gebied extra menskracht, materieel en materiaal in tezetten de muskusrattenpopulatie in dat gebied onder controle te krijgen ente houden. Dit is een bevestiging van het besluit van de BestuurscommissieMuskusrattenbestrijding Zuid-Holland van 19 december 2003.

Sinds 2001 is de muskusrattenbestrijdingssituatie in de Krimpenerwaardproblematisch. De reeds getroffen maatregelen, onder andere eengrootscheepse actie in het gebied en het uitbreiden van de menskracht inhet betreffende rayon, hebben nog niet het gewenste resultaat gehad. Aande hand van de vangstgegevens uit 2002 en 2003 is geconcludeerd dat er noggeen sprake is van een daling van de populatie. De verwachting is dat depopulatie ook in 2004 niet zal dalen. Om de muskusrattenpopulatie in deKrimpenerwaard onder controle te krijgen en te houden, is besloten om indit gebied extra menskracht, materieel en materiaal in te zetten. Het gelddaarvoor wordt beschikbaar gesteld door Provinciale Staten vanZuid-Holland en door het bestuur van de Zuid-Hollandse Waterschapsbond.

Kosten
De kosten voor de extra inzet van menskracht, materieel en materiaal in deKrimpenerwaard bedragen in de jaren 2004 tot en met 2006 naar verwachtingrespectievelijk € 410.000, € 707.250 en € 810.000. Inprincipe worden er de komende drie jaar extra mensen ingezet, mochten ereerder resultaten worden geboekt, dan wordt de personele inzet daaropafgestemd.12-3-2004 16:29:00