Natuurnet uw kennismakelaar 

 
 
      


Provincie start infolijn voor particulier natuurbeheer

12 maart 2004

De provincie Noord-Holland start vandaag een tijdelijke telefonischeservicelijn over particulier natuurbeheer: telefoon 072 589 1552. Deservicelijn is bedoeld voor agrariërs en overige grondeigenaren die aanparticulier natuurbeheer willen gaan doen. Zij kunnen desgewenstinformatie, advies en hulp op maat bij subsidieaanvragen van deskundigenkrijgen. De servicelijn loopt tot 1 november 2004. Vanaf die datum kunnenbelanghebbenden zich aanmelden voor de subsidieregeling natuurbeheer 2005van het ministerie van LNV.

De servicelijn wordt in opdracht van de provincie Noord-Holland uitgevoerddoor het bureau Blooming Stad en Platteland. Het initiatief steunt hetprovinciaal beleid om de komende vier jaar de uitvoering van deprovinciale ecologische hoofdstructuur (PEHS) versnellen. De provincietrekt daar 25 miljoen euro voor uit. De PEHS gaat natuurgebieden inNoord-Holland uitbreiden en met elkaar verbinden. Gedeputeerde Staten vanNoord-Holland (GS) willen de uitvoering van de PEHS in de eerste plaatsvia particulier en agrarisch natuurbeheer tot stand brengen. Als dit nietkan of wenselijk is, komt verwerving van gronden voor grotenatuurbeheerorganisaties in beeld. Tot slot wordt het beheer en onderhoudin de bestaande PEHS-gebieden op peil gebracht.

Nieuwe natuurgebieden
Gedeputeerde Staten van Noord-Holland (GS) hebben Provinciale Statenfebruari 2004 voorgesteld de komende vier jaar 16 miljoen euro reserverenom gronden voor nieuwe natuur aan te kopen. Dit nadat de rijksoverheidterugbetaling aan de provincie schriftelijk heeft gegarandeerd, omdatgrondverwerving voor nieuwe natuur een rijkstaak is en blijft. Het rijkzit echter tijdelijk krap bij kas, vandaar het voorstel om na eenschriftelijke garantstelling van het rijk grondaankopen in Noord-Hollandvoor te financieren. De provincie Noord-Holland neemt alleen hetrenteverlies voor zijn rekening. Hiertegenover staat een aanzienlijkeversnelling in de aanleg van de PEHS, inplaats van 200 ha kan dan ca. 400ha per jaar worden verworven.

Bestaande natuurgebieden
Wat grondverwerving in bestaande natuurgebieden betreft, blijft deprovincie Noord-Holland 50% betalen onder voorwaarde dat denatuurbeheerders de overige 50% voor hun rekening nemen (voorheenafkomstig van het ministerie van LNV).

Daarnaast stellen GS voor 6,5 miljoen euro te reserveren voor hetonderhoud van de bestaande PEHS en 2,5 miljoen voor stimulering van hetparticulier natuurbeheer en de uitvoeringsorganisatie. Een en ander teregelen in het kader van de provinciale begroting voor 2005.

Verdere besluitvorming
GS hebben hun voorstellen voor bespreking naar de statencommissie Natuur,Landschap, Water en Milieu op 22 maart gestuurd. Provinciale Staten vanNoord-Holland zullen voor de zomervakantie een definitief besluit nemen.