Natuurnet uw kennismakelaar 

 
 
      


Provinciale Staten Limburg kiezen voor ambitieus reconstructieplan

5 maart 2004

Provinciale Staten hebben vrijdag 5 maart het Reconstructieplan Noord- en Midden-Limburg vastgesteld. Hoofdlijn van het plan is het duurzaam en integraal oplossen van diverse problemen op het platteland. De totale kosten voor de uitvoering zijn geraamd op circa 940 miljoen. De Staten hebben bij de vaststelling van het plan benadrukt dat extra inspanning voor behoud van werkgelegenheid zeer noodzakelijk is. De Staten willen zo snel mogelijk een bestuursovereenkomst met het Rijk. Gedeputeerde Ger Driessen constateerde tevreden dat de Staten voor het Reconstructieplan veel waardering hebben.Voor wat betreft de zonering van de Intensieve Veehouderij is hebben de Staten uitgesproken dat in bepaalde gevallen waarbij agrarische bedrijven onevenredig in de knel komen, deze opnieuw bekeken moeten worden. Het vastgestelde plan is nog op de dag van vaststelling zelf aan de ministeries van LNV en VROM aangeboden. Gedeputeerde Staten doen daarbij een appel op de ministers om op korte termijn helderheid te geven over de rijksbijdrage voor de uitvoering. Deze hebben twee maanden de tijd om tot een uitspraak over het plan te komen. Ook is afgesproken dat GS over twee maanden de Staten inzicht geven in de realisatie van een bestuursovereenkomst met het Rijk.

Uitvoering
Bij de uitvoering steeft de Provincie naar het gezamenlijk met de streek werken aan projecten die aan de doelen in het reconstructieplan tegemoet komen. Projecten moeten zoveel mogelijk een gelijktijdige oplossing bieden op het vlak van: natuurontwikkeling, landbouw, recreatie en toerisme en het tegengaan van verdroging. Voor de uitvoering van het Reconstructieplan zijn in Noord- en Midden-Limburg zes gebieds-commissies benoemd. Deze bestaan uit afgevaardigden van gemeenten, water-schappen, landbouw-, recreatie-, milieu- en natuurorganisaties en andere belangen-organisaties. Met gebiedsprogramma's voor een termijn van vier jaar gaan de gebiedscommissies in Noord-en Midden-Limburg invulling geven aan de doelen uit het Reconstructieplan. 'Minder regels, meer stimuleren' is een van de belangrijke uitgangspunten van het Reconstructieplan. Het Reconstructieplan is uitvoeringsgericht, en legt veel verantwoordelijkheid bij de gebiedscommissies in de districten. Het accent komt te liggen op projecten die kansen bieden op meerdere fronten tegelijk: natuurontwikkeling, landbouw, recreatie en toerisme, het tegengaan van verdroging. Verantwoordelijk gedeputeerde Ger Driessen: "In de Staten is een breed draagvlak voor dit plan, omdat het mogelijkheden geeft om een echte kwaliteitsimpuls te geven aan het platteland. We kunnen nu eindelijk oplossingen realiseren voor de diverse knelpunten in het buitengebied. Het Reconstructieplan is een ideaal instrument om bedreigingen te lijf te gaan en kansen op te pakken. Provincie, gemeenten, bedrijfsleven en maatschappelijke organisaties trekken samen de kar voor een leefbaar platteland. Degene die hieraan niet meedoet is geen mens van deze tijd. Uiteraard zullen we knelpunten tegenkomen, maar die zijn er om opgelost te worden."

Kosten
De kosten voor realisatie van de doelen in de reconstructieperiode (2004 tot 2015) zijn in totaal 940 miljoen. Voor de komende vier jaar is daarvan 300 miljoen nodig. In de kosten dragen bij de Europese Unie, de Provincie, de Waterschappen en het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV). Volgens de Reconstructiewet is daarvoor een uitvoeringscontract tussen Rijk en Provincie nodig. Gedeputeerde Driessen wil dat het uitvoeringscontract binnen twee maanden getekend is.

De Reconstructiewet concentratiegebieden verplicht vijf provincies met intensieve veehouderij, waaronder Limburg, een reconstructieplan op te stellen om zo een aantal structurele problemen in het landelijk gebied duurzaam en integraal op te lossen. Aanleiding vormde de varkenspest in 1997. Het plan is tot stand gekomen na een intensief proces in de streek. De zes reconstructiedistricten hebben bouwstenen voor het plan aangeleverd, en spelen middels de gebiedscommissies in de uitvoering, wederom een belangrijke rol om de lange- en middellange termijn doelen te bereiken.