Natuurnet uw kennismakelaar 

 
 
      


Studie naar landschapsontwikkeling Zuid-Limburg

24 maart 2004

De Provincie Limburg start met Wageningen Universiteit een project dat praktische bouwstenen voor de verdere ontwikkeling van het Zuid-Limburgse landschap moet opleveren. Het project draagt als titel 'Landschapsontwikkeling Zuid-Limburg: investeren in behoud, herstel en ontwikkeling van het cultuurhistorische landschap van Zuid-Limburg'. Doel is het ontwerpen van het toekomstige landschap van Zuid-Limburg en zo de gestage achteruitgang van de landschappelijke kwaliteit tegen te gaan. Cultuurhistorie is de richtinggevende inspiratiebron bij de ruimtelijke ontwikkeling van de functies, die dit gebied moet vervullen. Voor deze aanpak heeft het Stimulerings-fonds voor Architectuur 225.000,- subsidie verleend op grond van de Regeling Projectsubsidies Belvedere. Het project past in 'Ruimte voor Limburg', een van de centrale thema's van het coalitieakkoord.

De resultaten van het project vormen een belangrijke stap om de Provincie in staat te stellen een stimuleringsbeleid voor landschapsontwikkeling op te stellen, dat gerichte investeringen in de landschapsontwikkeling van dit belangrijke cultuurhistorische landschap in gang kan zetten. De resultaten van het project zullen dan ook een bouwsteen en referentiekader opleveren voor een ontwikkelingsvisie en uitvoeringsprogramma voor het Nationaal Landschap Heuvelland / Zuid-Limburg, het gebiedsprogramma Zuid-Limburg/Vitaal Platteland en grensoverschrijdende projecten in het kader van het Drielandenpark. Die functie heeft het project ook voor landschaps-ontwikkelings-plannen en bestemmingsplannen van gemeenten, ontwikkelings-projecten landschap door bijvoorbeeld agrariërs, de stichting IKL en recreatieondernemers en voor actualisering van het Provinciaal Omgevingsplan Limburg (POL).

Samenwerking
Het project gaat dus om ontwerpen voor het Zuid-Limburgse landschap, die daadwerkelijk op toepassing gericht zijn. In het project ligt dan ook het accent op de lagere schaalniveaus. Het project wordt uitgevoerd in fasen. In fase 1 (2004), gericht op deelstudies en het tactische niveau, ligt het accent op de samenwerking tussen beleid (Provincie Limburg), wetenschap en ontwerp (analytische aspecten en landschapsarchitectuur Wageningen Universiteit). Hierbij hebben verschillende actoren in de landschapsontwikkeling (waaronder de Dienst Landelijk Gebied en de Stichting IKL) een rol in de begeleiding. Fase 2 (2005) houdt uitwerkingen op operationeel niveau in. In die tweede fase neemt de samenwerking met partners op concrete locaties toe.

Kosten
Tijdens het project worden resultaten via tussentijdse lezingen ter discussie voorgelegd aan belanghebbenden, waaronder de Stuurgroep Vitaal Platteland. Voor 2006 staan een publicatie, een tentoonstelling en een symposium op de planning om de eindresultaten te presenteren. De kosten van het hele project, maar exclusief de publicatie, bedragen ruim 400.000,-. De Provincie Limburg betaalt daarvan 110.000,-, Wageningen Universiteit neemt 87.000,- voor eigen rekening. Het Stimuleringsfonds voor Architectuur betaalt zoals gezegd 225.000,- op grond van de Regeling Projectsubsidies Belvedere.