Natuurnet uw kennismakelaar 

 
 
      


Subsidieregelingen Programma Beheer; aanvraagperiode 2004 succesvol

24 maart 2004- De Subsidieregeling agrarisch natuurbeheer (SAN) en Subsidieregeling Natuurbeheer (SN) zijn erop gericht om agrariërs en particulieren actief te betrekken bij het instandhouden en ontwikkelen van natuur. Deze kunnen binnen de SAN een vergoedingkrijgen voor het aanbrengen en beheren van landschapselementen zoals hagen en hoogstamboomgaarden en het zodanig aanpassen van hun bedrijfsvoering dat weidevogels of inheemse plantensoorten een goede kans krijgen om te bestaan. De SN kan naast eenbijdrage in de beheerskosten van bestaande natuur ook voorzien in een subsidie ter compensatie voor de waardedaling van landbouwgrond wanneer deze wordt omgevormd naar natuur.

Aanvraagperiode 2004
Subsidieaanvragen voor 2004 konden wordeningediend tussen 3 november en 24 december 2003. Hierbij is gebleken dat er bij agrariërs bijzonder veel animo is om deel te nemen aan de SAN en hiermee hun bijdrage te leveren aan natuurbeheer in Nederland. In totaal zijn er 4.538 nieuwe aanvragenontvangen. Hiervan zijn 4.239 aanvragen ingediend door individuele agrariërs en 299 door agrarische natuurverenigingen (ANV´s). Nederland telt ongeveer zeventig ANV´s en vertegenwoordigen met deze aanvragen ongeveer 7.500 agrariërs.Afgezien van de hectares vanuit de oude overeenkomsten hebben de ANV´s aanvullend aanvragen ingediend voor ruim 5.000 hectare weidevogelbeheer.

De overige aanvragen voor de SAN, ingediend door individuele agrariërs, zijn tevens goed vooreen areaal van nog eens ruim 5.000 hectare weidevogelgrasland, 6.000 hectare botanisch beheer en honderden kilometers landschapselementen (bijvoorbeeld Elzensingel)

Voor de SN zijn 1407 aanvragen ingediend, waarvan 450 voor functieverandering. Dezeaanvragen die grotendeels bijdragen aan de EHS, zijn goed voor circa 3.000 hectare. Dit is ruim boven de 1300 hectare van de aanvraagperiode 2003.

Budgetten
Zowel voor de SN als bij de SAN zijn de vooraf gestelde budgetplafonds ruimschootsoverschreden. Minister Veerman (LNV) heeft op 17 maart in de Tweede Kamer aangegeven dat hij alle technisch juiste aanvragen van 2004 zal honoreren en dat hiertoe aanvullende middelen zullen worden vrijgemaakt uit het budget voor grondverwerving. Verderheeft hij aangegeven dat hij vanaf komende aanvraagperiode zal stoppen met de financiering van nieuwe aanvragen bos op landbouwgrond buiten de EHS (SN functieverandering bos).

Prioriteitsstelling LASER
De planning was dat alle aanvragersSAN vóór 1 april 2004 uitsluitsel zouden hebben over hun aanvraag. Mede door de onverwachte grote belangstelling is deze deadline van 1 april onder grote druk komen te staan. Om de aanvragers toch zoveel mogelijk tegemoet te komen, werktLASER daarom met de volgende prioritering. Als eerste zullen alle aanvragers van subsidie voor beheerspakketten met een ingangsdatum tot en met 1 mei én alle aanvragen van verenigingen voor een collectief weidevogelpakket worden afgehandeld. LASERstreeft ernaar om de agrariërs in deze groep in ieder geval voor 1 april uitsluitsel te geven zodat zij weten waar zij aan toe zijn op de datum waarop het beheer dient te starten.
Alle SAN aanvragers die niet binnen bovengenoemde groep vallen,zullen pas na 1 april uitsluitsel krijgen. Hierover worden zij persoonlijk schriftelijk geïnformeerd door LASER.

Bij de SN zal de planning, om voor 1 mei de beheersaanvragen en voor 1 augustus de aanvragen inrichting en/of functieverandering afte handelen, wel worden gehaald.

Meer informatie over deze en andere regelingen is te verkrijgen bij Het LNV-Loket, 0800 - 22 333 22of via www.minlnv.nl/loket