Natuurnet uw kennismakelaar 

 
 
      


Minister Veerman en sector leggen intenties vast voor duurzame kottervisserij

6 april 2004- Minister Veerman van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit heeft de afgelopen tijd intensief overleg gevoerdmet de visserijsector over de toekomst van de kottervisserij. Dat heeft geresulteerd in een intentieverklaring waarin overheid en bedrijfsleven aangeven samen te willen werken aan de noodzakelijke overgang naar een economisch en maatschappelijkverantwoorde visserij. De sector zal meer nog dan voorheen verantwoordelijkheid nemen voor het naleven van de regelgeving, door normen en waarden uit te dragen en elkaar daar onderling op aan te spreken en te corrigeren.
De verklaring is ondertekenddoor de minister, de voorzitter van het Productschap Vis en vertegenwoordigers van de Federatie van Visserijverenigingen en de Nederlandse Vissersbond.

In de intentieverklaring zegt minister Veerman zich in nationaal en internationaal verband in te willen zetten voor een duurzaam perspectief voor de kottersector. Ook wil hij de participatie van stakeholders bij de totstandkoming van hetvisserijbeleid vergroten en het debat daarover tussen sector, biologen en andere betrokkenen stimuleren. Zijn inzet is ook gericht op het bevorderen van een gelijkwaardig niveau van controle binnen de EU.

De sector heeft haar bereidheid uitgesproken om een constructieve dialoog aan te gaan met de wetenschappelijk wereld en de maatschappelijke organisaties over de ontwikkeling van een duurzame kottersector. De sector zal een actieve bijdrage leveren aanhet verzamelen van gegevens ten behoeve van de wetenschappelijke advisering. Ook heeft zij verklaard in het kader van co-managementhaar verantwoordelijkheid te willen uitbreiden om daarmee de naleving van wettelijke voorschriften teversterken. Het gaat daarbij onder meer om de aanpak van overtredingen ten aanzien van het motorvermogen en het gebruik van netten met te kleine mazen. Werkgroepen zullen dit laatste de komende maanden uitwerken.

Zie voor de volledige tekst van de intentieverklaring op www.minlnv.nl: Intentieverklaring duurzame visserij(PDF-formaat, 76 kB)