Natuurnet uw kennismakelaar 

 
 
      


Greenpeace-actie op gaswinlocatie voor Waddenzee

Ameland, 1 april 2004

Bij het krieken van de dag voert Greenpeace Nederland actie op degaswinlocatie van de NAM bij Ameland. Drie klimmers schilderen de tekst'Laat het Wad niet zakken' op de wand van het vijfien meter hogeplatform. Met deze actie protesteert de milieu-organisatie tegen hetuitgelekte advies van de Adviesgroep Waddenzeebeleid (Commissie Meijer)om winning van het waddengas toe te staan. Dit rapport wordt vanmorgenin Den Haag gepresenteerd. Met de actie laat Greenpeace een boodschapachter op de plek waar in Den Haag over wordt gepraat. Demilieu-organisatie vraagt de regering het Waddengebied te beschermentegen alle activiteiten die de unieke natuur kunnen aantasten. Dat zijnschelpdiervisserij, klimaatverandering, scheepvaart, militaireoefeningen en gaswinning.

De commissie Meijer wil grenzen stellen aan het economisch gebruik vande Waddenzee, investeringen in natuurverbetering en een beterebestuurlijke structuur. Greenpeace ondersteunt dat. De commissieonderschat echter twee belangrijke milieuproblemen. De mechanischekokkelvisserij, die de Adviesgroep voorlopig wil blijven toelaten,betekenen nu al een milieuramp voor het gebied. De door de commissieaangeraden gaswinning is een bedreiging, die in de nabije toekomst voorproblemen kan zorgen.

Gaswinning onder de Waddenzee zal onvermijdelijk leiden totbodemdaling. Samen met de verwachte stijging van de zeespiegel is het zeer de vraag of de natuur dat kan bijbenen. Het toestaan van gaswinningis het toevoegen van een nieuwe bedreiging bovenop de al bestaandebedreigingen. Dat moet koste wat kost vermeden worden.

De mechanische kokkelvisserij is zeer schadelijk voor het Waddengebied,signaleerden wetenschappers al in het recent gepubliceerdeevaluatierapport over het schelpdiervisserijbeleid (EVA2). Haaks op hetadvies van de Raad van de Wadden wil de commissie Meijer dekokkelvissers nog zeven jaar laten doorgaan met hun verwoestendevisserijmethodes. Denemarken en Duitsland hebben de mechanischekokkelvisserij al jaren verboden, omdat deze visserij de afname vankokkelbestanden tot gevolg heeft en verantwoordelijk is voor de sterftevan andere bodemdieren en vogels. Greenpeace vindt dat de kokkelvisserijper direct moet worden gestopt. De kokkelvloot dient te worden geslooptom te voorkomen dat de schadelijke activiteiten elders wordenvoortgezet.

Met een totale oppervlakte van 8000 vierkante kilometer is de Waddenzeehet op één na grootste wetland ter wereld. Dankzij de voedselrijkdomvormt de Waddenzee de kinderkamer voor talrijke vissoorten en is het eenonmisbaar foerageergebied voor honderdduizenden vogels. Op wereldschaalvormt het gebied een onmisbare schakel voor vele trekvogels die deWaddenzee gebruiken als rust- en foerageergebied op hun trek van Europaen Afrika naar Arctische gebieden in Siberië tot in Canada.

Het waddengebied is door de Verenigde Naties genomineerd als WereldErfgoed. Andere erkende gebieden zijn het Amazone regenwoud; het GroteBarrière Rif en de Galapagos eilanden. Regeringen moeten dit soortgebieden natuurlijk goed beschermen, zonder dat afhankelijk te stellenvan economische winst.

Greenpeace roept de regering op, alle bedreigingen van het Waddengebiedserieus te nemen. De overheid moet voldoende fondsen beschikbaar stellenom het gebied afdoende te beschermen. Om die reden stelt Greenpeace:Laat het Wad niet zakken!