Natuurnet uw kennismakelaar 

 
 
      


Provincie: bescherming landschap overdragen aan gemeenten

31 maart 2004

In Limburg kan de bescherming van het landschap tegen ongewenste reclame-uitingen met ingang van 2005 een gemeentelijke aangelegenheid worden. Gedeputeerde Staten (GS) hebben een voorstel hiervoor voorgelegd aan Provinciale Staten. Met het voorstel geven GS invulling aan een motie van de Staten om de Landschaps-beschermings-verordening 1996 af te schaffen. GS komen na een inventarisatie onder gemeenten tot de conclusie, dat de regulering van reclame in het buitengebied kan worden overgedragen aan gemeenten. GS stellen tegelijk voor om over twee jaar het resultaat van deze deregulering te evalueren.

Limburg kent al sinds 1918 een provinciale regeling die reclameborden in het buitengebied verbiedt. Reclame-uitingen vormen immers een aantasting van natuur en landschap. De Provincie Limburg heeft met name in de laatste tien jaar met succes gewerkt aan het verminderen van ongewenste reclames in het buitengebied. Ondanks dit succes en tussentijdse aanpassingen van de regeling blijkt dat de regeling in de praktijk vaak rigide is en te weinig ontheffingsmogelijkheden biedt. Sinds 2003 - en intensiever bij het aantreden van een nieuw college van GS in mei 2004 - voert de Provincie Limburg een dereguleringsoperatie uit. Daarbij hanteren GS het uitgangspunt dat bestuurstaken worden uitgevoerd door het laagste bestuurlijke niveau, tenzij de aard van het onderwerp zich daartegen verzet. De motie van de Staten uit november 2003 om de Landschapsbeschermingsverordening (Lbv) in te trekken, heeft GS gesterkt in de opvatting dat deze taak aan de gemeenten kan worden overgedragen. Die kunnen voor de handhaving gebruik maken van hun Algemene Politieverordening (APV). In de praktijk wordt de APV al toegepast voorzover het gaat om de stedelijke gebieden en de gebieden daarbuiten waar de Lbv niet van toepassing is. Door daarop aan te sluiten geldt de regeling op grond van de APV straks voor het gehele grondgebied van een gemeente. Dat biedt voor burgers en bedrijven helderheid, beargumenteren GS: er is straks één instantie die hierop toeziet.Als Provinciale Staten het voorstel van GS overnemen, kan de nieuwe situatie per 1 januari 2005 ingaan.