Natuurnet uw kennismakelaar 

 
 
      


Gevels VROM en VNO-NCW bedekt met gras uit protest tegen Nota Ruimte

13 mei 2004

Zo'n veertig actievoerders van Milieudefensiebedekken op dit moment de gevels van het ministerie van VROM enwerkgeversorganisatie VNO-NCW met gras. Dit uit protest tegen de NotaRuimte van minister Dekker die het bedrijfsleven - letterlijk - alleruimte geeft. Het gras is afkomstig uit het Groene Hart, één van degebieden die door de nota Ruimte wordt bedreigd. Op de spandoeken staatde tekst: 'Bescherm rust en ruimte, Stop asfalt en beton'.

Minister Dekker heeft bij het schrijven van de nota haar oren latenhangen naar de werkgeverslobby. Zij heeft de belangrijkste wensen vanVNO-NCW ingewilligd: een absurd hoge ruimteclaim voor nieuwebedrijventerreinen, ongeremde groei van de mainports Schiphol en deRotterdamse haven en de aanleg nog meer nieuwe wegen (onder meer: de A-4Midden Delfland).

Milieudefensie vindt de volgzaamheid van Dekker kwalijk. 'Een ministervan ruimtelijke ordening moet juist de zwakke waarden, zoals natuur enlandschap, beschermen. En niet blindelings de wensen van hetbedrijfsleven volgen,' aldus campagneleider Willem Verhaak.Het protest van Milieudefensie is ook gericht tegen VNO-NCW. Van eenmoderne werkgeversorganisatie mag worden verwacht dat zij oog heeft voorhet leefbaar houden van ons land. Toch heeft VNO-NCW jarenlang gelobbydvoor een grootschalig bedrijventerrein in de Hoekse Waard, terwijl ereen breed maatschappelijk draagvlak is om van dit prachtige poldergebiedeen Nationaal Landschap te maken.

De minister onderbouwt in de nota op geen enkele wijze waarom de havenvan Rotterdam maar liefst drie grootschalige nieuwe bedrijventerreinennodig heeft: een tweede Maasvlakte, Moerdijkse Hoek en de Hoekse Waard.Ook de landelijke ruimteclaim van 23.000 hectare nieuwebedrijventerreinen in de komende vijftien jaar is op drijfzand gebouwd.Nu al ligt dertig procent(!) van de huidige bedrijventerreinen erverwaarloosd en deels verlaten bij. Daarbij: slechts zes procent van devraag naar nieuwe bedrijventerreinen is toe te schrijven aan de groeivan werkgelegenheid. Wetenschappers ondersteunen de visie vanMilieudefensie en stellen dat het bedrijfsleven toe kan met slechts dehelft van het oppervlak dat de Nota Ruimte nu claimt.

Milieudefensie roept minister Dekker en VNO-NCW op hunverantwoordelijkheid te nemen. De rijksoverheid moet ervoor zorgen datgemeenten pas nieuwe bedrijventerreinen aanleggen, nadát de oude zijnopgeknapt en beter zijn benut. Het bedrijfsleven moet veel efficiëntergebruik maken van bestaande bedrijventerreinen. De nota moet groener,het ministerie moet groener en het bedrijfsleven moet groener. Volbouwenkan maar één keer, daarna is het gedaan met de rust en ruimte...