Natuurnet uw kennismakelaar 

 
 
      


Veldwerkers inventariseren plantengroei Drenthe

12 mei 2004

De provincie Drenthe is begonnen met een grootschalige inventarisatie van de flora en vegetatie in het zuidelijk deel van de provincie. Het veldwerk richt zich vooral op het vastleggen van groeiplaatsen van landelijk bedreigde plantensoorten, van soorten die in de Flora- en Faunawet beschermd worden en van zogenoemde indicatorsoorten. In het laatste geval gaat het om planten, die een beeld geven van bijzondere milieuomstandigheden. Het onderzoek wordt voor het grootste deel uitgevoerd op openbaar terrein, al zullen de onderzoekers voor het krijgen van een betrouwbaar beeld soms ook op particuliere grond komen.

Het is voor de derde keer, dat de verspreiding van flora en vegetatie in Drenthe op deze schaal in beeld wordt gebracht. De vorige inventarisatie begon in 1980 en is in 1997 afgesloten, waardoor de oudste gegevens al meer dan twintig jaar oud zijn. De gebieden, waarvan de gegevens het meest verouderd zijn, zijn nu het eerst aan de beurt. Het gaat dan onder meer om delen van de gemeenten De Wolden (het oostelijk deel van Zuidwolde), Hoogeveen, Coevorden en Meppel (een gebied bij Nijeveen).

Het werkterrein van de onderzoekers zijn vooral wegbermen, slootkanten, perceelscheidingen, waterlopen, houtwallen en bosjes. De grote natuurgebieden en boswachterijen worden niet meegenomen, omdat de terreinbeheerder hier zelf inventariseert. Behalve de eerdergenoemde soorten worden de vindplaatsen van alle in Drenthe zeldzame, inheemse plantensoorten genoteerd. Daarbij wordt gebruikt gemaakt van een Global Position System (GPS), waarmee via satellieten een groeiplaats tot op enkele meters nauwkeurig kan worden vastgesteld.

Voor de lopende inventarisatie hebben GS vorig jaar toestemming gegeven voor een periode van maximaal tien jaar. De veldwerkers, die het onderzoek verrichten, zijn tijdelijk gedetacheerd bij de provincie. De resultaten van hun werk worden gedigitaliseerd opgeslagen in het provinciale Geografische Informatiesysteem (GIS). Daarin zijn ook de onderzoekgegevens van de vorige inventarisaties (1974-1978) en (1980-1997) opgeslagen.