Natuurnet uw kennismakelaar 

 
 
      


Nota Ruimte heeft Randstad Holland in het vizier, nu nog scherpstellen

27 april 2004

De Nota Ruimte is terecht gericht op versterking van het economische hart van Nederland: Randstad Holland. Alleen is het beeld nog wat wazig. Vooralsnog focust de Nota op Schiphol en de Rotterdamse haven. Wil er een trendbreuk ontstaan in de afkalvende internationale concurrentiepositie van de Randstad dan is het van wezenlijk belang dat de hele Randstad als eenheid in het vizier komt. Dat is ook meteen het grootste kritiekpunt van Regio Randstad, de samenwerkende Randstadoverheden, op de Nota Ruimte: het ontbreken van visie op de integrale ontwikkeling van de Randstad tot een internationaal concurrerende netwerkmetropool.

Gemengde gevoelens
Naast een positief gevoel bij de randstadoverheden, is er een aantal punten van grote zorg. Zo biedt de Nota weliswaar voldoende ruimte om de plannen voor Almere verder uit te werken, maar zou Regio Randstad graag zien dat er nu al ruimte wordt geboden voor 70.000 woningen in Almere en dat er een begin gemaakt wordt met Almere-Pampus. Allereerst moet er echter iets worden gedaan aan de belangrijkste voorwaarde voor groei voor Almere in het bijzonder én in de rest van de Randstad in het algemeen: het oplossen van de infrastructurele problemen. Groei volgt immers infra, en dat geldt dus ook voor de woningbouw in de Zuidvleugel.

Rondom Schiphol legt de Nota ook buiten de verruimde geluidszonering (20Ke) beperkingen op voor de ontwikkeling in de aangrenzende gebieden. Dit, gecombineerd met het gehanteerde lagere groeiscenario voor Almere, brengt de verstedelijkingsopgave voor de Randstad Holland in zijn geheel en de Noordvleugel in het bijzonder in gevaar.

Regio Randstad maakt zich grote zorgen over het grote gat tussen de rijksambities en de middelen van de decentrale overheden. Regio Randstad is op zich voorstander van decentralisatie, maar dan wel met de middelen om de uitvoering op het gebied van infra (Utrechtse draaischijf, Stedenbaan Zuidvleugel, Rijn-Gouwelijn en oplossingen voor een aantal knelpunten in het wegennet) ook daadwerkelijk adequaat op te pakken. Zo niet dan komt de uitvoering bij voorbaat in gevaar. Door de huidige economische ontwikkelingen en de afkalvende concurrentiepositie van Randstad Holland is de noodzaak zeer groot om hier snel en doeltreffend een begin mee te maken.

Hetzelfde geldt voor de realisatie van de opgaven op het gebied van water en groen in Randstad Holland. Ook hiervoor ontbreken een investeringsvisie én voldoende middelen, waardoor economische en verstedelijkingsbelangen de uitvoering frustreren.