Natuurnet uw kennismakelaar 

 
 
      


GS Noord-Holland waarderen advies over Waddenzee

27 april 2004

Gedeputeerde Staten van Noord-Holland (GS) waarderen het uitgangspunt van de commissie-Meijer om de Waddenzee als uniek natuurgebied te behouden en te versterken. GS stemmen daarom in met de voorgestelde offensieve strategie en bijbehorend landelijk investeringsprogramma van 750 á 800 miljoen euro. En gaan er van uit dat een substantieel deel hiervan beschikbaar komt voor uitvoering van projecten in de Kop van Noord-Holland en Texel.

GS stemmen in met een stelsel van vooraf geformuleerde grenswaarden waarin gewenste activiteiten in de Waddenzee worden getoetst. Hieraan kunnen bijvoorbeeld nieuwe economische activiteiten in de Noordkop en Texel worden getoetst. Op dit moment geldt hiervoor nog een strikt verbod in de nationale PKB-Waddenzee. PKB staat voor planologische kernbeslissing

Gaswinning binnen strikte natuurgrenzen moet mogelijk zijn, vindt een meerderheid in GS. Commissaris Borghouts en gedeputeerde Moens (GroenLinks) tekenen aan dit standpunt niet te onderschrijven.

De huidige kokkelvisserij in de Waddenzee is strijdig met de natuurwaarden in de Waddenzee en moet daarom op een termijn van 7 jaar worden vervangen door vormen van kokkelkweek. Commissaris Borghouts en gedeputeerde Moens willen deze periode tot 3 jaar beperken.

GS zijn voor een duurzame vorm van mosselvisserij zonder dat dit ten koste gaat van de werkgelegenheid in deze sector.

GS onderschrijven de verantwoordelijkheid van het rijk voor de Waddenzee. Het ligt wél voor de hand het dagelijks bestuur en beheer van het gebied toe te vertrouwen aan de betrokken provincies en gemeenten.

GS sturen hun standpunt voor bespreking naar Provinciale Staten van Noord-Holland op 17 mei en naar het kabinet en Tweede Kamer.