Natuurnet uw kennismakelaar 

 
 
      


Nota Ruimte bevordert gemakzucht

27 april 2004

Milieudefensie vindt dat de Nota Ruimte aanzet tot verspilling van ruimte. Efficiënt ruimtegebruik wordt niet gestimuleerd. Sterker nog, gemeenten en provincies die willen bouwen, krijgen vrij baan. Daarmee geeft minister Dekker de bescherming van het Nederlandse landschap voor een groot deel uit handen. Campagneleider Willem Verhaak van Milieudefensie: 'De minister kiest voor een onevenwichtig en gemakzuchtig beleid waardoor honderden plekken zullen verdwijnen waar mensen nu nog genieten van het landschap en de rust.'

Het bedrijfsleven krijgt - letterlijk - alle ruimte. Versterking van de internationale economische concurrentiepositie lijkt de enige doelstelling van de kabinetsnota. Alle ruimte wordt gereserveerd voor Schiphol en de Rotterdamse haven. De economie verdrukt de open ruimte (Hoekse Waard) en geschikte locaties voor woningbouw (Haarlemmermeer). De aanleg van weer nieuwe wegen (A4 Midden-Delfland) en de kostbare en energieslurpende magneetbaan zullen het landschap op talloze plaatsen doorsnijden. Willem Verhaak: 'Dekker lijkt meer op een minister van economische zaken dan van ruimtelijke ordening.'

De minister reserveert voor de komende vijftien jaar maar liefst 23.000 hectare landelijk gebied voor nieuwe bedrijventerreinen. Uit het in februari verschenen boek 'Planning van bedrijventerreinen' (Erik Louw, TU Delft e.a.) blijkt dat die ruimteclaim absurd hoog is. Nu al ligt dertig procent van de bedrijventerreinen er verwaarloosd en deels verlaten bij. Daarbij: slechts zes procent van de vraag naar nieuwe bedrijventerreinen is toe te schrijven aan de groei van werkgelegenheid. Door alle ruimte te geven voor de bouw aan nieuwe bedrijventerreinen, blijft deze verkwistende bouwpraktijk in stand. Plannen voor het opknappen van verwaarloosde terreinen blijven daardoor in de la.

Midden- en hoge inkomens verdwijnen nu al uit de stad. Dat signaleert ook de minister, maar ze zet dat in de Nota Ruimte niet om in effectief beleid. In tegendeel: door wonen in het landelijk gebied carte blanche te geven, zal die uitstroom versnellen en blijven de mogelijkheden onbenut om te investeren in aantrekkelijke woon- en werklocaties op nu nog verwaarloosde plekken in de stad. De ontwikkeling van de laatste jaren - het dichtslibben van het landelijke gebied - zal daarom onverminderd doorgaan. Verhaak: 'Het afschuiven van de zeggenschap over de ruimtelijke ordening naar de gemeenten, is niets anders dan het ontlopen van verantwoordelijkheid van de minister.'

Milieudefensie vindt de plannen van de Nota Ruimte onverteerbaar en gaat daarom de komende maanden actie voeren, overal in het land op plekken waar het landschap wordt bedreigd. Om zo de Tweede Kamerleden, die zich over de Nota moeten uitspreken, ervan te overtuigen dat de schaarse rust en ruimte een veel betere bescherming verdienen dan de minister voorstelt.