Natuurnet uw kennismakelaar 

 
 
      


Nederland maakt keuzes invoering hervormingen landbouwbeleid

26 april 2004- Nederland gaat vanaf 2006 uitbetaling van de directe EU-inkomenssteunvoor boeren loskoppelen van de productie. De ontkoppeling van de inkomenssteun geldt voorlopig niet voor de slachtpremies in de rundveehouderij en vlaszaaizaad. Datschrijft minister Veerman in een brief aan de Tweede Kamer.

De Europese ministers van Landbouw besloten vorig jaar juni in Luxemburg tot een hervorming van het Europese landbouwbeleid. Kern daarvan is dat directe inkomenssteun in principe niet langer per dier of per hectare van een bepaald product wordtverleend maar per producent. Dat gebeurt op basis van in het verleden ontvangen inkomenssteun. De hervorming moet leiden tot meer marktwerking en zorgt dat het Europese landbouwbeleid beter past binnen de kaders van de WTO. Bovendien komt meer nadruk teliggen op maatschappelijke aspecten van de landbouwproductie.

De lidstaten hebben een zekere vrijheid bij het invoeren van de wijzigingen in het Europese landbouwbeleid. In zijn brief zet Veerman uiteen welke keuzes hij maakt. Hij geeft daarbijnadrukkelijk aan dat de nu gemaakte keuzes voor de verdeling van inkomenstoeslagen niet voor altijd zijn. Naar verwachting zal in de toekomst de ontkoppeling verder worden doorgevoerd en zal nadrukkelijker een verband worden gelegd tussen het toekennenvan inkomenssteun en het leveren van een actieve bijdrage aan beheer van natuur- en landschapswaarden.

Inkomenstoeslagen zullen vanaf 2006 worden toegekend op basis van per bedrijf te berekenen toeslagrechten. Aantal en hoogte daarvan worden berekend op basis van de inkomensteun die bedrijven in de (referentie)periode 2000-2002ontvingen.

De slachtpremies in de rundersector en de zaaizaadsteun in de vlasteelt blijven voorlopig vier jaar gekoppeld aan de productie omdat abrupte ontkoppeling daar tot te grote inkomensgevolgen zou leiden, mede omdat andere belangrijke lidstaten eenvergelijkbare keuze maken. De zuivelpremie, die vanaf dit jaar wordt ingevoerd om een daling van de zuivelgarantieprijzen deels te compenseren, blijft tot en met 2006gekoppeld aan het zuivelquotum. Vanaf 2007wordt ook dezeonderdeel van de ontkoppelde bedrijfstoeslag.

Minister Veerman heeft besloten om geen gebruik te maken van de mogelijkheid om een deel van de zuivelinkomenssteun en tot tien procentvan de toeslagrechten af te romen om vervolgens specifieke vormen van landbouw mee te steunen. Demogelijkheden om dit geld te besteden zijn erg beperkt terwijl herverdeling tot onevenredige uitvoerings- en controlelasten zou leiden.
Veerman wijst er nog eens op dat directe inkomenssteun vanaf 2005gekort worden bij bedragenboven 5000 euro,met een percentage dat oploopt tot 5 procentvanaf 2007.Ook kunnen de toeslagen gekort worden wanneer de EU-uitgavenvoor het landbouwbeleid boven een vastgesteld plafond komen.

Met de gemaakte keuzes wil Veerman bijdragen aan de concurrentiepositie van de agrarische sector en een verdere verduurzaming van die productie stimuleren.

Zie ook de brief: Implementatie van het hervormde GLB in Nederland