Natuurnet uw kennismakelaar 

 
 
      


Grote grazers doen nuttig werk in terreinen van het Zuid-Hollands Landschap

23 april 2004

In de Duinen van Oostvoorne en op het Groene Strand loopt een kleine kuddeIJslandse pony's en Galloway-runderen. Door het eten van grassen en jongeboompjes helpen zij een verdere verruiging van de natuurgebieden voorkomen."En het is ook gewoon heel leuk om zo'n kudde pony's door een duinvallei tezien rennen," zegt beheerder Joop Westerveld van het Zuid-HollandsLandschap. "Wij krijgen veel positieve reacties op ons begrazingsbeheer."

"De IJslandse pony's en Galloways in de Duinen van Oostvoorne vullen elkaarperfect aan," vertelt Westerveld. "De koeien voeden zich vooral met hetlange gras dat ze met hun tong vastpakken. De pony's volgen in devoetsporen. Zij bijten het korte gras met hun tanden af. Recreanten kunnendit zelf ook zien. Hoe meer je over de dieren weet, hoe leuker het wordt zete observeren."

Niet agressief
Nu het voorjaar is aangebroken lijkt het logisch in de duinen en op hetGroene Strand kalfjes tegen te komen. Maar helaas... Westerveld: "Deaantallen grazers en de beschikbare hoeveelheid voedsel moet in evenwichtzijn. Op dit moment hebben we geen behoefte aan uitbreiding van de kudde.Geen kalfjes dus, dit jaar." Hoewel Westerveld het leuk vindt om mee te doenaan een fokprogramma voor de grazers, heeft de aanwezigheid van alleen ossenin de Duinen van Oostvoorne ook z'n voordelen. "Galloways zijn van natureniet agressief, maar moeders met kalfjes kunnen wel eens agressief uit dehoek komen. Zeker als recreanten te dicht bij het jonge dier in de buurtkomen." Vervelende confrontaties tussen grazers en wandelaars zijn de laatste jarendan ook niet voorgekomen. "Wie de dieren niet voert, aait en honden kortaangelijnd houdt, hoeft nergens bang voor te zijn." Zeker bij de IJslandsepony's kan voeren voor problemen zorgen. "Deze dieren hebben eenolifantengeheugen," vertelt Westerveld. "Als er één keer een boterham uiteen kinderwagen tevoorschijn is gekomen, vergeten ze dat nooit meer. Bij devolgende kinderwagen die ze zien, zullen ze hun nieuwsgierige, maar vooralgrote neus, zonder pardon naar binnen steken. Dit kan heel beangstigendzijn."

Natuurlijk gedrag
De terreinbeheerder van het Zuid-Hollands Landschap benadrukt dat het openige afstand observeren van de kuddes het leukste is. "Op het Groene Strandhebben we onlangs afscheid moeten nemen van oude Tina. Ondanks haarrespectabele leeftijd was deze Galloway nog altijd de leidster van de kudde.Nu zie je regelmatig hoe de andere koeien proberen de leidersrol voor zichop te eisen. De kopstoten waarmee dit gepaard gaan, zijn bepaald geenplaagstootjes."Ook voor recreanten die het geluk niet hebben de grote grazers te zien,heeft Joop Westerveld een tip. "Kijk eens naar de uitwerpselen van dedieren. Uit regelmatige controles blijkt dat we de dieren niet hoeven teontwormen. Hierdoor produceren de dieren een heel natuurlijke mest. Dittrekt mestkevers aan. Deze insecten met hun prachtige blauwviolette glansmaken van een mesthoop een heel huis, compleet met gangen en kamers." Kijk voor meer informatie over bereikbaarheid en wandelroutes op:www.zuidhollandslandschap.nl.