Natuurnet uw kennismakelaar 

 
 
      


Mogelijkheden sloop en hergebruik agrarische gebouwen onder de loep

8 mei 2004

Gedeputeerde Staten van Overijssel hebben de 'spelregels' vastgesteld voor de omgang met oude agrarische bedrijfsgebouwen. Samen met partners, organisaties en instellingen wil het dagelijks bestuur de uitvoering hiervan nu handen en voeten gaan geven. Hoofduitgangspunt hierbij is de verbetering van de kwaliteit en sociaal-economische vitaliteit van het landelijk gebied.

Enerzijds gebeurt dit door ontsierende gebouwen te vervangen voor kwalitatief hoogwaardige woningen en gebouwen al dan niet in combinatie met 'nieuw groen'. Anderzijds wordt er ruimte geboden voor andere nieuwe functies binnen vrijkomende agrarische bedrijfsbebouwing. Piet Jansen, gedeputeerde voor het Landelijk gebied en Water in Overijssel:"Deze regelgeving biedt nieuwe mogelijkheden voor het landelijk gebied. We moeten niet bang zijn voor experimenten. Het is beter om tien projecten uit te voeren, waarvan er twee mislukken, dan helemaal niets te doen. Want daar is het platteland niet mee gediend".

De toekomstige uitvoeringsprogramma's vormen een uitwerking van de startnotities Rood voor Rood (RvR), Rood voor Groen (RvG) en Vrijkomende Agrarische Bedrijfsbebouwing (VAB) die Provinciale Staten begin februari 2004 hebben aangenomen. Evaluatie van het beleid zal naar verwachting in 2008 plaatsvinden.

Rood voor Rood (woningen voor stallen)
Met de Rood voor Rood-regeling wordt het onder meer mogelijk om de sloop van agrarische bedrijfsgebouwen te compenseren door de bouw van één of meer burgerwoningen. Compensatie kan zowel ter plekke als in de kern of buurtschap plaatsvinden. Voorwaarde, voor er gesloopt mag worden, is dat er voor het voormalige agrarische gebouw geen passende vervolgfunctie is en het geen waardevol, karakteristiek of monumentaal pand betreft. Deze regeling, ook wel compensatie met gesloten beurs genoemd, gaat als het aan het provinciebestuur ligt uiterlijk de eerste helft van 2006 van start. Inmiddels zijn er in de gemeente Hellendoorn experimenten gestart. Het plan Notter en Luttikhof zijn hiervan de voorbeelden. Bij Luttikhof ging het om de bouw van een extra woning bij een nieuwe agrarische bedrijfslocatie ter compensatie van te slopen stallen elders.
Naast de Rood voor Rood-regeling gesloten beurs willen Gedeputeerde Staten een sloopfonds instellen, waaruit een financiële vergoeding gegeven kan worden voor de sloop van stallen. Dit fonds wordt gevuld door de uitgifte van bouwkavels voor woningbouw. De provincie maakt hierover afspraken met gemeenten. Medio dit jaar willen GS een convenant met de Overijsselse gemeenten afsluiten over de opzet en uitvoering van deze variant op Rood voor Rood.

Vrijkomende Agrarische Bedrijfsbebouwing
De provincie wil actief en innovatief hergebruik van vrijkomende agrarische bedrijfsbebouwing stimuleren. Doel hiervan is het bevorderen van de kwaliteit van natuur en landschap in combinatie met het versterken van de sociaal-economische vitaliteit van het platteland. Inmiddels zijn met de gemeenten Hof van Twente, Raalte, Wierden en Zwolle afspraken gemaakt hoe hier handen en voeten aan gegeven kan worden. De resultaten hiervan zullen in de eerste helft van 2005 beschikbaar komen.

Rood voor Groen (onder andere nieuwe landgoederen)
Het principe Rood voor Groen maakt nieuwe woningbouw in het buitengebied mogelijk als daarmee ook nieuw publiekelijk toegankelijk groen gerealiseerd wordt. Voorwaarde daarbij is wel dat de bewoner verantwoordelijk is voor het onderhoud en het beheer van dit groen. Hiermee wordt de ruimtelijke kwaliteit van het landschap versterkt. Het project 'Beter met Bos' bij Zwolle en het oprichten van nieuwe landgoederen verspreidt door Overijssel, zijn enkele voorbeelden.

Bij pilotprojecten alleen blijft het niet. Gedeputeerde Staten staan open voor experimenten die zich aandienen in de aanloop naar de opzet en uitvoering van de verschillende programma's.

Symposium
Gedeputeerde Staten van Overijssel willen de voorgenomen regelingen met organisaties, instellingen en de betrokken partners bespreken. Daarvoor wordt een symposium georganiseerd op 17 mei aanstaande in Heino. De thema's die tijdens deze middag onder andere aan de orde komen, zijn: gevolgen voor de ruimtelijke ordening, de economische mogelijkheden en kansen voor agrariërs, inwoners en het landelijk gebied.