Natuurnet uw kennismakelaar 

 
 
      


120.000 mogelijk vervuilde locaties in Brabant

26 april 2004

Alle mogelijke bodemverontreinigingen in Brabant zijn in beeld gebracht. Daaruit blijkt dat het om circa 120.000 locaties gaat.

Een kwart van de locaties ligt in de vijf grote gemeenten. Op bijna 50.000 plaatsen is de bodem slechts in geringe mate verontreinigd. Op de andere locaties is de vervuiling ernstiger van aard. De inschatting is dat uiteindelijk 7.000 locaties geheel of gedeeltelijk gesaneerd gaan worden. Bij de uitvoering van de bodemsanering zal meer dan voorheen rekening gehouden worden met ruimtelijke ontwikkelingen, zoals nieuwbouw en wegenaanleg. Het onderzoek is gedaan in het kader van een landelijk project. Dat project heet Landsdekkend Beeld 2005. De Provincie Noord-Brabant heeft in nauwe samenwerking met Brabantse gemeenten het onderzoek uitgevoerd. De onderzoeksresultaten worden gebruikt door staatssecretaris Pieter van Geel van Milieubeheer (Vrom) om het beschikbare rijksbudget te verdelen. Binnenkort maakt Van Geel voor alle provincies en de 29 grote steden de budgetten voor bodemsanering bekend.

Gegevens
Het landsdekkend beeld gaat voor heel Nederland in totaal om circa 600.000 plaatsen met een (mogelijke) bodemverontreiniging. In de komende jaren doen de Provincie en gemeenten aanvullend onderzoek om het grote aantal verdachte locaties terug te brengen totdat er uiteindelijk werkvoorraad aan bodemonderzoek en saneringen overblijft. Door de Provincie Noord-Brabant en de Brabantse gemeenten wordt gewerkt aan de koppeling van de gegevens die digitaal zijn opgeslagen. Dit om te komen tot één groot provinciaal bodembeheersysteem. Uiteindelijk is het de bedoeling alle bodemgegevens op Internet beschikbaar te stellen. Met het vastleggen van het landsdekkend beeld van de bodemverontreiniging in Brabant is een nieuwe fase aangebroken om het bodemprobleem gericht en effectief aan te pakken.