Natuurnet uw kennismakelaar 

 
 
      


zorg en verbazing over bezuinigingsvoornemens GS Drenthe

28 april 2004

Kwaliteiten van Drenthe in het geding

De Drentse natuur- en milieuorganisaties zijn geschrokken van de bezuinigingsvoorstellen die Gedeputeerde Staten van Drenthe afgelopen vrijdag in hun voorjaarsnota hebben gepresenteerd. Zij voelen zich overvallen door de voorstellen van GS. Het college wil via een reeks van maatregelen jaarlijks 10 miljoen euro vrijmaken voor subsidiëring van allerlei projecten. De voorstellen houden voor de natuur- en milieuorganisaties in, dat er de komende jaren flink op hun budget wordt bezuinigd. Deze bezuinigingen staan volgens de organisaties haaks op het collegeprogramma en het Provinciaal Omgevingsbeleid waarin de groene kwaliteiten van Drenthe en duurzame ontwikkeling juist belangrijke hoofdpijlers zijn van beleid.

Meer accent op uitvoering tegenover korting op beschikbare budgetten?
De organisaties stellen dat zij in belangrijke mate kunnen bijdragen aan deze provinciale
doelstellingen. Hun activiteiten sluiten bovendien in belangrijke mate aan op de nieuwe impulsen die het college aan dit beleid wil geven. Dit college wil onder andere meer accent op concrete uitvoering en het beleid op thema's als plattelandsontwikkeling, duurzame stedenbouw en energie intensiveren. De groene organisaties stellen dat zij daarin een grote rol (kunnen) spelen. "Ons sterke punt is juist dat wij daar ook concrete uitvoering aan geven. Tot nu toe zijn ons werk en onze rollen op dit gebied ook erkend en gewaardeerd door het college. Eveneens werd dit na een door de provincie ingestelde
doorlichting door het onafhankelijke bureau Berenschot nog eens bevestigd." De organisaties begrijpen de kortingen op hun budget en de plotselinge ommezwaai van het college dan ook niet en vinden bovendien dat zij daarbij onevenredig zwaar worden getroffen. De groene organisaties moeten volgens de voorstellen verhoudingsgewijs drie tot negen keer meer inleveren dan respectievelijk het provinciaal apparaat en andere sectoren.

Grotere onzekerheid en meer bureaucratie?
Vrijwel gelijktijdig met de kortingen op het budget heeft het college voorstellen voor een nieuwe subsidiesystematiek voor gesubsidieerde instellingen gepresenteerd. Het college wil resultaatgerichter werken en tegelijk veel meer grip krijgen op het werk van alle gesubsidieerde instellingen in Drenthe. De provincie wil daarnaast voortaan zelf een projectontwikkelaarsrol op zich nemen. De instellingen moeten voor hun werk ieder jaar opnieuw subsidies aanvragen. Hiervoor moeten zij voorstellen ontwikkelen of offertes schrijven die voor jaarlijkse of eenmalige subsidie in aanmerking komen. Achteraf gaat de provincie controleren of en hoe deze zijn uitgevoerd om vervolgens tot afrekening over te gaan.

De instellingen zijn een voorstander van resultaatgericht werken en een subsidiesystematiek die daarop aansluit. Zij hebben de afgelopen jaren in overleg met de provincie daarvoor binnen de eigen organisatie ook al diverse stappen genomen.
De organisaties vrezen dat de nieuwe voorstellen van het college echter grote onzekerheden in de financiering en onnodige toename van de bureaucratie met zich meebrengen. Het afschaffen van meerjarenafspraken zal ook kunnen leiden tot verlies van continuïteit van (vrijwilligers-)netwerken, kennis en kwaliteit, stellen de organisaties.
Als de provincie dit alles tot in detail wil gaan regelen, betekent dat een verveelvoudiging van de werkzaamheden die gepaard gaan met de subsidieafhandelingen."Natuur en milieu worden hier in ieder geval niet beter van", aldus de organisaties.

Noodzaak luisteren naar burgers en stem zijn van natuur en milieu
Tevens bestaat het gevaar dat de organisaties zich teveel op het provinciehuis moeten gaan richten. Als dit te ver doorschiet tast dit volgens de groene organisaties de taak en positie als maatschappelijke organisaties aan. "Wij houden uiteraard terdege rekening met de wensen van de provincie en zijn daarop ook afrekenbaar. Tegelijk willen we in ons werk en onze activiteiten ook een zekere mate van zelfstandigheid bewaren. Als natuur- en milieuorganisaties moeten we daarbij niet alleen luisteren naar de provincie. We hebben ook rekening te houden met de geluiden van burgers, doelgroepen en partnerorganisaties. Van de groene organisaties wordt bovendien verwacht dat zij opkomen voor de belangen van natuur, milieu en landschap, ieder vanuit zijn eigen rol en verantwoordelijkheid."

Overleg
De organisaties hebben zelf twee jaar geleden wensen en ideeën aangedragen over de wijze waarop de provinciale subsidiesystematiek zou kunnen worden ingericht. Zij betreuren het dat het college de groene organisaties niet op enigerlei wijze bij de ontwikkeling van de voorstellen heeft betrokken. De instellingen willen hierover graag met het college in gesprek komen en zien mogelijkheden voor een subsidiesystematiek die zowel aan de doelstellingen van de provincie als de wensen van de instellingen tegemoetkomt.