Natuurnet uw kennismakelaar 

 
 
      


Milieufederatie Drenthe wil afspraken voor uitbreiding van recreatiebedrijven

20 april 2004

Uitbreiding alleen met winst voor de natuur

Ruimte maken voor uitbreiding van recreatiebedrijven in natuurgebieden is onder voorwaarden bespreekbaar voor de Milieufederatie Drenthe. Belangrijkste voorwaarden zijn dat deze uitbreiding gepaard gaat met winst voor de natuur en dat gekozen wordt voor een gebiedsgerichte aanpak. De milieufederatie wil hier met provincie en recreatiesector op korte termijn harde afspraken over maken.

Met deze handreiking naar de recreatiesector reageert de milieufederatie op het recent uitgebrachte rapport 'Ruimte maken voor recreatie' van de Kamer van Koophandel (KvK). Daarin presenteert de KvK de resultaten van onderzoek naar de uitbreidingswensen van Drentse recreatieondernemers. Volgens de KvK lopen veel ondernemers tegen ruimtelijke belemmeringen aan en moeten regels worden versoepeld om uitbreiding in en bij natuurgebieden mogelijk te maken. Met name het nieuwe Provinciaal Omgevingsplan (POP II) zou te weinig ruimte bieden voor uitbreiding van recreatiebedrijven.

Dat bepaalde recreatiebedrijven uitbreidingsmogelijkheden nodig hebben is evident, maar de milieufederatie vindt de roep om aanpassing van het POP II veel te kort door de bocht. Deze roep om meer ruimte voor de recreatie gaat namelijk voorbij aan het dilemma waar de recreatiesector voor staat. Veel recreatiebedrijven ontlenen hun bestaansmogelijkheden aan de landschappelijke waarde van hun omgeving. Met ruimte voor recreatie ten koste van natuur, slacht de sector de kip met de gouden eieren.

De milieufederatie is van mening dat de wensen van individuele ondernemers niet het centrale uitgangpunt mogen zijn voor het overheidsbeleid. Er zijn hier meer belangen in het geding. Ook recreatieondernemers hebben er baat bij dat natuur en landschap worden beschermd. Winst voor recreatie én natuur is wel mogelijk, wanneer gekozen wordt voor een gebiedsgerichte aanpak. Elders in Nederland, bijvoorbeeld op de Veluwe, is hiermee al ervaring opgedaan.

De vorig jaar gestarte provinciale recreatiepilot Westerveld heeft ook deze dubbeldoelstelling. Voor de gemeente Westerveld wordt bekeken hoe ruimte kan worden geboden aan de uitbreiding van recreatiebedrijven in kwetsbare gebieden in combinatie met winst voor natuur en landschap. Uiteindelijk is het de bedoeling dat de pilot aanbevelingen oplevert voor een uitwerkingsplan van het POP II over ontwikkelingsmogelijkheden van recreatiebedrijven in kwetsbare gebieden. Dit uitwerkingsplan gaat voor heel Drenthe gelden.

De milieufederatie wil in het kader van de discussie over het POP II nu al provinciebrede afspraken maken over dit uitwerkingsplan. Dat kan voor alle partijen meer winst opleveren dan dat ieder voor zijn eigen deelbelang gaat lobbyen. De milieufederatie heeft de provincie gevraagd hier initiatief in te nemen.

De roep om meer uitbreidingsmogelijkheden is ook om andere redenen wat te kort door de bocht. In het rapport van de Kamer van Koophandel wordt namelijk op geen enkele wijze ingegaan op de vraag hoe noodzakelijk de uitbreidingswensen van de ondernemers zijn. Daarnaast is het de vraag of en waar de uitbreidingswensen van de sector het beste gerealiseerd kunnen worden. De meest opvallende conclusie uit het rapport  van de KvK is namelijk dat de ondernemers net zo goed knelpunten signaleren buiten de natuurgebieden. Hier is uitbreiding volgens provinciaal beleid juist wel mogelijk. Het provinciaal beleid is blijkbaar dus niet de enige of bepalende factor. Tenslotte heeft de provincie in natuurgebieden ook maar beperkte ruimte voor aanpassing van haar beleid. De meeste natuurgebieden genieten namelijk ook bescherming van rijksbeleid.

Zie ook onze nota 'Meer recreatie met winst voor de natuur' en gerelateerde documenten.