Natuurnet uw kennismakelaar 

 
 
      


Sturing door Rijk ontbreekt node

27 april 2004

Nota Ruimte vrijbrief voor dichtslibben van open gebieden

De zojuist verschenen Nota Ruimte stelt teleur. Dat zegt Stichting Natuur en Milieu in een eerste uiterst kritische reactie. Economische bedrijvigheid krijgt het primaat bij de inrichting van ons land, en lagere overheden krijgen veel vrijheid om nieuwbouw te plegen buiten de bebouwde kommen. Dat betekent onherroepelijk dichtslibben van nog open landschappen en vermindering van de vita-liteit van de steden.

Wat node ontbreekt in de nota is een duidelijke sturing door het Rijk op be-scherming van open gebieden en op optimale benutting van alle mogelijkheden voor bouwen bin-nen de bebouwde kommen. Door het ontbreken van sturing staat de minister bovendien straks zelf met lege handen als er zaken echt uit de hand lopen.

Een schrijnend voorbeeld van het primaat voor de economie is Schiphol. De luchthaven krijgt in de nota alle ruimte om nog verder te groeien. Daardoor wordt alle nog acceptabele woningbouw in de omgeving van Schiphol onmogelijk. Een ander voorbeeld is de Zuiderzeelijn die er volgens de nota moet komen. Deze nieuwe spoorlijn is zonde van het geld. Waar geen mensen wonen en waar je het landschap open wilt houden, moet je geen spoorlijn aanleggen. Dat geld behoort te worden besteed aan het verbeteren van het bestaande spoornet daar waar veel mensen wonen (Randstad, Brabant).

Bedrijventerreinen consumeren momenteel in een ongekend hoog tempo onnodig veel ruimte. Dat blijkt uit het onlangs verschenen boek 'Planning van bedrijventerreinen' (Louw, Needham, Olden en Pen, 2004). Gemeenten leggen voortdurend nieuwe bedrijventerreinen aan, die vaak een lage kwa-liteit hebben en snel verouderen. Hiermee wakkeren zij de vraag aan naar weer nieuwe terreinen en er ontstaat leegstand op de bestaande terreinen. De provincies hebben deze ongewenste ont-wikkeling kennelijk niet in de hand.

De Nota Ruimte onderkent het probleem van de laagwaardige bedrijventerreinen onvoldoende. Beleid dat de provincies moet aansporen tot ruimtebesparing staat er helaas niet in. In tegendeel: in bijvoorbeeld de nog open ruimte van de Hoeksche Waard projecteert de nota nieuwe bedrijven-terreinen ten behoeve van Rotterdam, terwijl verouderde Rotterdamse bedrijventerreinen steeds meer te kampen zullen krijgen met leegstand en incourant vastgoed.