Natuurnet uw kennismakelaar 

 
 
      


Gedragscode zorgvuldig bosbeheer 2004 gepubliceerd

15 april 2004

De gedragscode ' zorgvuldig bosbeheer 2004 'is opgesteld door de bosbouwsector in samenwerking met Vogelbescherming. Hiermee geeft de sector aan op welke manier bij de werkzaamheden rekening gehouden wordt met de Flora- en faunawet.
Een conflict met de Flora- en faunawet kan vermeden worden als iemand zorgvuldig handelt en al het redelijke doet om te voorkomen of zoveel mogelijk te beperken dat planten van hun groeiplaats verwijderd worden en dat dieren gedood, verontrust, dan wel hun nesten of holen verstoord worden.

Met deze gedragscode neemt de sector haar verantwoordelijkheid voor een praktische invulling van de verantwoordelijkheden voortvloeiend uit de Flora- en faunawet. LNV is met andere sectoren in overleg over de verdere toepassing van dit instrument.

Zorgvuldig handelen en al het redelijke doen houdt tenminste in dat aan de volgende criteria is voldaan.* Voorafgaand aan de werkzaamheden is geïnventariseerd welke beschermde planten en dieren zich bevinden op de locatie waar de werkzaamheden zijn gepland. De inventarisatie moet voldoen aan de wetenschappelijk gangbare criteria voor een goede en afdoende inventarisatie. Dit betekent in ieder geval dat de inventarisatie is uitgevoerd door een voldoende deskundig persoon en volgens gangbare inventarisatiemethoden (zowel wat betreft het tijdstip als gebruikte middelen en werkwijze).
* Voor de beschermde planten en dieren, waarvan bekend is dat ze op de locatie voorkomen waar de werkzaamheden zijn gepland, worden afdoende maatregelen genomen om te voorkomen dat planten van hun groeiplaats verwijderd worden en dieren gedood of verontrust worden. Deze maatregelen worden voorafgaand aan de werkzaamheden vastgelegd in een plan van aanpak of checklist. De opdrachtgever en opdrachtnemer van de werkzaamheden accorderen formeel het plan van aanpak of de checklist.
* Er wordt voor gezorgd dat nesten, holen of andere voortplantings- of vaste rust- of verblijfplaatsen van beschermde dieren, die langer dan één (voortplantings)seizoen in gebruik (kunnen) zijn en waarvoor in de nabije omgeving geen natuurlijke en duurzame alternatieven bestaan, niet worden verstoord, verwijderd of vernield. Dit wordt eveneens voorafgaand aan de werkzaamheden vastgelegd in bovengenoemde plan van aanpak of checklist.
* Bij het nemen van maatregelen (om te voorkomen dat beschermde planten van hun groeiplaats worden verwijderd en dieren worden gedood of verontrust of dat hun nesten of holen worden verstoord, verwijderd of vernield) wordt met name aandacht besteed aan soorten van de Rode lijst, soorten van bijlage I van de Vogelrichtlijn en soorten van bijlage IV van de Habitatrichtlijn. * Tijdens de meest kwetsbare periodes in de levenscyclus van een beschermde soort worden geen werkzaamheden uitgevoerd, die in strijd zijn met de verbodsbepalingen in de Flora- en faunawet.

2004 is een 'proefjaar' voor de gedragscode. De resultaten hiervan zullen gebruikt worden om de code, indien nodig, vóór het broedseizoen van 2005 aan te vullen. De sector is er zich van bewust dat werken volgens de gedragscode geen vrijwaring betekent van rechtsvervolging wanneer er een overtreding is geconstateerd.

Voor downloaden van PDF-bestanden: Zie http://www.minlnv.nl/infomart/parlemnt/2004/par04111.htm