Natuurnet uw kennismakelaar 

 
 
      


GS Groningen bieden gemeenten ondersteuning bij opstellen ruimtelijke plannen

18 mei 2004

GS hebben vandaag een handreiking vastgesteld voor het opstellen en beoordelen van gemeentelijke ruimtelijke plannen. De handreiking is bedoeld als hulpmiddel voor gemeenten bij het vertalen van rijksbeleid en provinciaal beleid in ruimtelijke plannen en -projecten. Daarnaast geeft het gemeenten vooraf duidelijkheid over de manier waarop hun plannen en projecten inhoudelijk door de Provincie worden beoordeeld. Dit zal de kwaliteit van gemeentelijke plannen en projecten en de snelheid van afhandeling ervan door de Provincie aanzienlijk moeten bevorderen.

Vrijstellingen
De handreiking bestaat uit twee delen. In het eerste deel wordt ingegaan op de algemene aspecten van de ruimtelijke ordening op gemeentelijk niveau en de rol van Provincie en Rijk daarin. Een onderdeel daarvan vormt de zogenaamde provinciale vrijstellingenlijst, dit is een lijst met gevallen waarin het college van burgemeester en wethouders bevoegd is om vrijstelling van het bestemmingsplan te verlenen (de zogenaamde artikel 19, lid 2 procedure van de Wet op de Ruimtelijke Ordening). GS hebben besloten deze lijst, die begin 2000 is vastgesteld, uit te breiden.

Beleidsmatige onderwerpen
Deel twee van de handreiking bestaat uit de beleidsmatige onderwerpen, zoals bijvoorbeeld: duurzame ontwikkeling, exclusieve woonvormen, winkelvoorzieningen en detailhandel, intensieve veehouderij, recreatiebungalows en geluid-gezoneerde industrieterreinen. Bij de onderwerpen wordt een beschrijving gegeven, de belangrijkste beleidsuitspraken uit het POP en andere Provinciale- en Rijksnota's worden vermeld en er wordt aangegeven op welke punten deze onderdelen door de Provincie worden beoordeeld.

Vervolg
De handreiking heeft geen juridische status en is uitdrukkelijk bedoeld als hulpmiddel voor gemeenten en stedenbouwkundige bureaus bij het opstellen van hun ruimtelijke plannen. Het POP is en blijft het provinciaal beleidskader. De handreiking wordt op 3 juni a.s. tijdens een bijeenkomst in het Provinciehuis aangeboden aan de portefeuillehouders ruimtelijke ordening van de Groninger gemeenten. Daarna volgen diverse bijeenkomsten met de betreffende beleidsmedewerkers van de gemeenten.