Natuurnet uw kennismakelaar 

 
 
      


Omgevingsplan Zeeland op het internet

12 mei 2004

Vanaf 12 mei 2004 is de ontwikkeling van het Omgevingsplan Zeeland te volgen via de internetsite van de provincie. Op basis van de discussienota “Koersen voor onze omgeving” en de daarover te voeren discussies zullen Provinciale Staten komend najaar de kaders voor het Omgevingsplan Zeeland vaststellen. De Staten willen dat niet doen voordat zij de opvattingen uit de Zeeuwse samenleving hebben gehoord. Tot oktober 2004 kunnen inwoners van Zeeland via de website aan statenleden vragen stellen of hen laten weten hoe zij Zeeland zouden willen inrichten. Ook is er de mogelijkheid te reageren op stellingen over enkele markante vraagstukken zoals het landschap, wonen, bedrijvigheid en recreatie.
 
Het Omgevingsplan Zeeland wordt een plan waarin de provincie haar beleid voor ruimtelijke ordening, milieu en water en het sectorbeleid voor natuur, landschap en wonen integreert.
Op de hoofdlijnen moet het plan aangeven hoe onze provincie er over vijftien tot twintig jaar moet uitzien. Hoewel Provinciale Staten het omgevingsplan uiteindelijk vaststellen is het opstellen ervan en de uiteindelijke uitvoering niet alleen een zaak van de provincie, maar ook van andere overheden zoals gemeenten, waterschappen en allerlei maatschappelijke organisaties. Op deze wijze kan een eenduidige, efficiënte en effectieve bestuurlijke inzet worden gerealiseerd en kunnen concrete resultaten worden bereikt. De uitdagingen waar de Zeeuwse samenleving voor staat, staan daarbij centraal.
Nadat de kaders voor het omgevingsplan zijn vastgesteld, worden deze uitgewerkt tot een ontwerpplan dat in mei 2005 klaar moet zijn. Het uiteindelijke Omgevingsplan volgt dan, na een periode van inspraak, in mei 2006. Daarmee is het omgevingsplan op tijd klaar om de huidige provinciale plannen voor ruimte (Streekplan), milieu (Groen licht) en water (Samen slim met water), die een looptijd tot 2006 hebben, tijdig te kunnen vervangen.