Natuurnet uw kennismakelaar 

 
 
      


MNP: bundeling verstedelijking goed voor natuur en bereikbaarheid

27 april 2004

De Nota Ruimte beoogt de verstedelijking te bundelen rondom de grotere steden. MNP-RIVM schat de kans hoog in dat zo de gewenste stedelijke en groene woonmilieus ontstaan, terwijl tegelijkertijd de aantasting van natuur en landschap beperkt blijft en voorzieningen bereikbaar blijven. Dit blijkt uit de evaluatie van de Nota Ruimte, die het Milieu- en Natuurplanbureau (MNP-RIVM) heeft verricht op verzoek van het ministerie van VROM. 

De evaluatie op milieu- en natuuraspecten laat zien dat aan de rand van de grote steden tot 2030 voldoende ruimte is voor woningbouw. Een groot deel van de vraag naar woningen richt zich op stedelijke woonmilieus. Een beperkter deel van de woningvraag richt zich op groene woonmilieus met een goede bereikbaarheid van voorzieningen. Daarin kan goed worden voorzien door te bouwen in de vorm van groen wonen aan de stadsrand.
In de Randstad blijkt woningbouw in het Groene Hart de meeste aantasting van milieu, natuur, landschap en water op te leveren. Locaties aan en op de buitenflank van de Randstadring (zoals Almere en de Bollenstad) laten de minste aantasting zien. De Nota Ruimte kiest echter voor verstedelijking die ook het Groene Hart  niet ongemoeid laat, zoals Rijnenburg bij Utrecht en de zone Leiden-Alphen.

Risico’s decentralisatie 
De uitwerking van het ruimtelijk beleid is door de voorgenomen decentralisatie, meer dan tot dusverre, een zaak van provincies en gemeenten geworden. De nota biedt geen garanties (bijv. via sancties) om ervoor te zorgen dat provincies en gemeenten milieu, natuur, landschap en water goed in hun ruimtelijk beleid laten doorwerken. Zo veronderstelt het Rijk bijvoorbeeld dat provincies en gemeenten bij stadsuitbreiding een leefomgeving met voldoende ruimtelijke kwaliteit en groen tot stand zullen brengen. Maar de Nota Ruimte stelt geen instrumenten beschikbaar om de waardestijging van de grond die ontstaat door bebouwing in te zetten voor investeringen in groen in en om de stad. Europese regels verplichten Nederland natuurgebieden te beschermen. De Nota Ruimte bevat geen harde randvoorwaarden om gemeenten ertoe te bewegen om natuur goed via bestemmings-plannen te beschermen. 
De reservering van ruimte voor water stagneert, maar de Nota Ruimte trekt dit proces niet vlot. 
Naast de decentralisatie verliest het ruimtelijke beleid van het rijk ook aan kracht doordat belangrijke investeringsbeslissingen die het kabinet nog moet nemen, in andere kaders dan de Nota Ruimte zullen plaatsvinden.

Schiphol
Het voorstel om minder woningenbij Schiphol te bouwen zorgt ervoor dat het beleid op de grond (woningbouw) beter gaat aansluiten bij dat voor de lucht (uitbreiding vliegverkeer). Maar de Nota Ruimte laat bestaande nieuwbouwplannen voor woningbouw hierbij ongemoeid. Daarmee accepteert men hier een permanent hoge geluidsbelasting, die fors uitstijgt boven wat bij weg- en spoorverkeer en industrie is toegestaan. 

De Beleidssamenvatting en het Hoofdrapport zijn beschikbaar via:
http://www.rivm.nl/milieu/regionaal/enr/index.jsp