Natuurnet uw kennismakelaar 

 
 
      


Raad voor de Wadden: kanttekeningen bij advies Commisie Meijer

29 april 2004

De Raad voor de Wadden (RvdW) vindt het advies van de Adviesgroep Waddenzeebeleid (Commissie Meijer) een goede basis voor nieuw Waddenzeebeleid, maar meent wel dat verdere discussie en uitwerking nodig is.

De Raad meent dat de Commissie Meijer terecht op een aantal problemen in het gebied wijst, zoals het niet-slagvaardig functioneren van het bestuur, onduidelijke beleidskaders, versnippering van de aanwezige kennis en achterstallig onderhoud aan het Waddenzeegebied.

De huidige kaders en beleidspatronen moeten dan ook worden verlaten en te worden vervangen door een meer integrale en actieve benadering, met een nieuw besluitvormingsproces, goed afgebakende rollen en verantwoordelijkheden en een solide wetenschappelijke basis.

Beleid gebaseerd op grenswaarden
De Raad voor de Wadden kan zich vinden in de algemene lijn voor nieuw beleid van de Commissie Meijer. Toch meent de Raad wel dat een aantal punten verder moet worden uitgewerkt. Een punt is, dat er op dit moment nog onvoldoende wetenschappelijke kennis is van het ecosysteem, om de natuurgebruiksruimte concreet te omschrijven. Zolang deze kennis nog onvoldoende is, mag het voorgestelde beleid van de Commissie niet als gevolg hebben, dat bestaande activiteiten door mogen gaan en dat met nieuwe activiteiten alvast mag worden begonnen.

Kokkels en mossels
Wat de mechanische kokkelvisserij betreft heeft de Raad aan de Minister van LNV in februari (Duurzaam duurt het langst II) een ander advies overhandigd. Hierin pleit de Raad voor stopzetting van de mechanische kokkelvisserij in zijn huidige vorm. In tegenstelling tot de Commissie Meijer die deze visserij nog zeven jaar door wil laten gaan, op een wijze die weinig perspectief voor de kokkelsector biedt. De Raad vindt dat de Minister op basis van het al tien jaar lopende onderzoek (EVAII) zijn verantwoordelijkheid moet nemen. Ook benadrukt de Raad de noodzaak van het uitkopen van de huidige mechanische kokkelsector om verplaatsing van het probleem naar andere gebieden en of vissoorten te voorkomen.

De Raad meent dat de mosselsector een echt kansrijk perspectief moet worden geboden dat verder gaat dan de Commissie Meijer adviseert. De mosselsector heeft al meerdere kansrijke projecten gestart die krachtig moeten worden gestimuleerd. De sector zou daar een reële overgangsperiode voor moeten hebben van 10 tot 15 jaar, waar de Commissie Meijer over 7 jaar spreekt.

Gaswinning
Net als de Commissie Meijer vindt de Raad dat gaswinning bij Paesens Moddergat en Lauwersoog op grond van ecologische effecten en onder strikte voorwaarden toelaatbaar is. Eén belangrijke voorwaarde is wel dat aangetoond moet worden dat het tempo van bodemdaling bij gaswinning goed te regelen is door de snelheid waarmee het gas wordt gewonnen Een onafhankelijke commissie moet de bevoegdheid krijgen om in te grijpen in de winningsnelheid. Zonodig kan dit zelfs tot stopzetting van de winning leiden zetten.

Investeren in de Wadden
De Raad onderschrijft de noodzaak van extra investeringen in het Waddengebied, die minstens de genoemde 800 miljoen euro moet bedragen. De Raad meent dat een verdere inventarisatie van noodzakelijke projecten nodig is om een goed en evenwichtig (qua natuur en duurzame economie) investeringsplan voor het Waddengebied op te stellen. Het mag niet zo zijn dat het geld wordt benut voor zaken die op basis van het huidige beleid al moeten worden uitgevoerd. Zoals bijvoorbeeld de realisering van het EHS (Ecologische Hoofdstructuur), het onderhoud van kwelders en de realisering van zoet-zoutovergangen. Het geld moet juist worden besteed aan nieuwe ontwikkelingen die bijdragen aan een duurzame ontwikkeling van het Waddengebied.

Bestuurlijke organisatie
Wat betreft de bestuurlijke toestand in het Waddengebied is de Raad het eens met de analyse van de Commissie Meijer. De Raad zal in het voorjaar van 2005 een eigen advies over dit onderwerp uitbrengen.