Natuurnet uw kennismakelaar 

 
 
      


Programmaministers voor uitvoering Nota Ruimte

25 juni 2004

De ministerraad heeft ingestemd met de benoeming van drie programmaministers en een programmastaatssecretaris voor de uitvoering van de Nota Ruimte. In de Noordvleugel Randstad, de Zuidvleugel Randstad, het Groene Hart en Zuidoost-Nederland staat het Rijk voor een aantal complexe ruimtelijke opgaven, waarbij verschillende ministeries betrokken zijn. Het kabinet ziet het als een gezamenlijke verantwoordelijkheid om die projecten in een rijksbrede aanpak versneld tot uitvoering te brengen.

Op advies van de Rijksplanologische Commissie zijn daarvoor de volgende programmaministers benoemd:

  • Zuidvleugel Randstad: minister Dekker van Volkshuisvesting,
    Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer (VROM).
  • Groene Hart; minister Veerman van Landbouw, Natuur en
    Voedselkwaliteit.
  • Noordvleugel Randstad: minister Peijs van Verkeer en Waterstaat.
  • Zuidoost-Brabant: staatssecretaris Van Gennip van Economische
    Zaken.

Binnen drie maanden komt elk van deze bewindspersonen met een plan van aanpak waarin de projecten worden benoemd. Deze plannen van aanpak worden besproken in de ministerraad. De bewindspersonen zijn verantwoordelijk voor de uitvoering van het programma en worden het aanspreekpunt voor de betreffende regio's. Doel is om de verschillende ruimtelijke opgaven nog deze kabinetsperiode tot uitvoer te laten komen.
De minister van VROM coördineert het ruimtelijk beleid en is verantwoordelijk voor de instrumenten die daarbij worden ingezet, waaronder de nieuwe werkwijze. In samenwerking met de minister voor Bestuurlijke Vernieuwing en Koninkrijksrelaties vindt naar verwachting begin 2005 een tussenevaluatie plaats.
Het advies van de Rijksplanologische Commissie wordt binnenkort naar de Tweede Kamer gestuurd.( bron: http://www.vrom.nl/pagina.html?id=18096)