Natuurnet uw kennismakelaar 

 
 
      


Kabinet doet Waddenzee in de uitverkoop

24 juni 2004

Actievoerders van Greenpeace Nederland en de Waddenvereniging plaatsenvandaag grote borden op het wad met 'Te Koop: Waddenzee' met deverantwoordelijke ministers als makelaars. De gezamenlijke natuur- enmilieuorganisaties, verenigd in www.knokmeevoordewaddenzee.nl,protesteren hiermee tegen het advies van de commissie-Meijer, datnatuurbeheer in de Waddenzee alleen mogelijk is met de opbrengsten vanhet waddengas. De geplaatste borden zijn een aanklacht tegen deuitverkoop van het Wad door het kabinet.

Alle signalen wijzen er op dat het kabinet morgen besluit gaswinning inde Waddenzee goed te keuren. En dat terwijl er nog steeds onzekerheidbestaat over eventuele bodemdaling als gevolg van gaswinning. Met hetstandpunt dat alleen dankzij de gasbaten het onderhoud van ons grootstenatuurgebied mogelijk is, doet het kabinet de Waddenzee in deuitverkoop. Greenpeace en de andere natuur- en milieuorganisaties makendeze uitverkoop zichtbaar met het plaatsen van de Te Koop-borden in hetWaddengebied. Deze actie is onderdeel van een serie acties en protesten.Eerder dit jaar voerde Greenpeace actie bij een gaswinningspaal van deNAM op de Waddenzee.

Het voornemen van de regering is strijdig met internationale afsprakenover het beschermen van belangrijke natuurgebieden. Nederland isverplicht de Waddenzee te beschermen tegen bedreigingen en schade. Ditis vastgelegd in de Biodiversiteitsconventie, de Vogel- enHabitatrichtlijn en het Kyoto Protocol. De Wadden, een belangrijkinternationaal natuurgebied, worden bedreigd door schelpdiervisserij,zeespiegelstijging, scheepvaartongelukken en vervuiling. Decommissie-Meijer adviseert terecht deze problemen aan te pakken. Echter,door beheer van waddennatuur afhankelijk te maken van waddengas, geeftNederland internationaal een slecht voorbeeld. Als winstgevendheid vannatuurgebieden de internationale norm wordt, ziet de toekomst van denatuur er somber uit.

Overigens betekent het kabinetsbesluit nog niet dat de gaskraandaadwerkelijk open gaat. Dit najaar krijgt de Tweede Kamer de kans dezeuitverkoop van het Wad te stoppen en te kiezen voor een aanpak, waarbijde bescherming van de natuur in dit bijzondere gebied echt vooropstaat.

Locaties borden ondermeer:
Peilhuis RWS Balgzand bij Wieringen, 12.00 uur
Havenhoofd Harlingen, plusminus 14.00 uur
Veerpont Holwerd, plusminus 15.00 uur
Veerpont Lauwersoog, plusminus 16.00 uur
Engelsmanplaat, tijdstip nog onbekend

De gezamenlijke organisaties: Waddenvereniging, VogelbeschermingNederland, Vereniging Natuurmonumenten, Stichting Greenpeace Nederland,Stichting Natuur en Milieu, De Landschappen, Wereld Natuur Fonds,Stichting Wilde Kokkels, Milieudefensie, Friese Milieu Federatie,Milieufederatie Groningen