Natuurnet uw kennismakelaar 

 
 
      


Recordaantal broedende purperreigers in Zouweboezem

24 juni 2004

In de Zouweboezem bij Ameide hebben medewerkers van het Zuid-HollandsLandschap op 16 juni jl. maarliefst 154 broedparen purperreigers geteld.Voor de Zouweboezem is dit een absoluut record. "Onze kolonie iswaarschijnlijk ook dit jaar weer de grootste van Nederland," stelt beheerderNiek Koppelaar.

De purperreiger is een zeldzame verschijning. Nederland telt slechts 500broedparen. Dat is een kwart van alle in Noordwest-Europa broedendepurperreigers. Het belangrijkste broedgebied van purperreigers in Nederlandis de laatste jaren het 130 ha grootte Zouweboezemgebied op de grens van deAlblasserwaard en Vijfheerenlanden. Het is een gebied met rietlanden,(voormalige) grienden die door talloze sloten zijn doorsneden. Hierdoor zijn'langgerekte eilandjes' ontstaan met rietkragen, moerasbosjes en allerleiovergangen van water naar land.

Tellen en ringen
Na terugkomst uit hun overwinteringsgebieden in de Sahellanden beginnenpurperreigers in april met het bouwen van hun nesten in de overjarigerietvelden. Deze nesten hangen min of meer in het riet boven het water.Medewerkers van het Zuid-Hollands Landschap tellen al tientallen jarenachtereen de nesten en ringen de jonge purperreigers. Meestal gebeurt ditwanneer vrijwel alle eieren uit zijn en de jonkies nog op of bij het nestzitten. De laatste tien jaar zit er een flinke stijgende lijn in depopulatieomvang. In 1990 werden er slechts vijf nesten geteld, sinds 2001zijn er rond de honderd broedparen. In 2003 zijn er 101 nesten geteld en 126jonge vogels geringd. Dit jaar maakt de kolonie echter een spectaculairegroei door. Wadend door de zompige rietlanden ontdekten de ringers 154 nieuwgebouwde nesten. In totaal konden 165 jongen geringd worden. 34 jongen warennog te jong om geringd te worden. 66 dit jaar gebouwde nesten waren leeg. Devogels waren hier waarschijnlijk al uitgevlogen. Opzienbarend was ook hetnog hoge aantal eieren op de nesten: 116 stuks. Vorig jaar waren dit er 36.

Gedekte tafel
Niek Koppelaar, beheerder van de Zouweboezem, is verheugd, maar nietverbaasd over het grote aantal purperreigers. "Het beheer van hetZuid-Hollands Landschap is voor een groot deel afgestemd op de wensen van depurperreigers," stelt hij. "Purperreigers hebben bijvoorbeeld een voorkeurvoor overjarig riet. Daarom maaien we het riet slechts eens in de vijfjaar." Ook de graslanden rond de Zouweboezem zijn voor een deel in bezit vanhet Zuid-Hollands Landschap. "Daar houden we bij het beheer eveneensrekening met de wensen van de moerasvogels," zegt Koppelaar. "We zorgen vooreen kikkerrijke omgeving. Een afgestemd maaibeheer zorgt voorruigtevegetatie. Daar leven veel insecten. En verder werken we aan hetverbeteren van de waterkwaliteit in en buiten de Zouweboezem. Purperreigerszijn oogjagers. Wadend door het moeras en langs de oevers van de slotenvangen ze voorntjes, (stekel)baars, snoek, kikkers, spinnen en insecten uithet water. Het water mag dan niet troebel zijn." Het Zuid-Hollands Landschapzorgt dus niet alleen voor een geschikt kraambed, maar ook voor een gedektetafel.

Op zoek naar de purperreiger
Tussen april en oktober maakt u een grote kans de reigers met hun purperenverenkleed en slangachtige nek te observeren. Rondom de Zouweboezem liggenbewandelbare dijken en er zijn wandelpaden ingericht. Door het gebied voerteen vlonderpad, met aan het einde een (vogel)kijkscherm. Er zijn dus genoegmogelijkheden om de purperreiger te zien jagen in de polder, rond te zienrondcirkelen boven het riet of zijn schorre schreeuw te horen. Kijk voor eenwandelroute rond de Zouweboezem op www.zuidhollandslandschap.nl.