Natuurnet uw kennismakelaar 

 
 
      


Ontmanteling illegale recreatievilla in Groene Hart

22 juni 2004

Actievoerders van Milieudefensie ontmantelenop dit moment een modelwoning in het illegale recreatiepark 'De WijdeAa', midden in het Groene Hart. De actie is een protest tegen hetgedogen van deze illegale recreatievilla's én tegen de Nota Ruimte, diedit soort bebouwing mogelijk maakt. Met het afhalen van de dakpannen vande villa geeft Milieudefensie het goede voorbeeld en ondersteunt ze deVereniging Veenderpolder en Wijde Aa (VWA) in haar verzet tegen deverstoring van de rust en ruimte in dit landelijk gebied. Op despandoeken staat de tekst: 'Stop bebouwing Groene Hart'.

Zowel de Raad van State als de voormalige VROM-ministers Pronk en Kamphebben de 74 villa's aan de Aderweg in Roelofarendsveen illegaalverklaard. Toch bouwde projectontwikkelaar Etgroen BV het villapark enhet gemeentebestuur weigerde hiertegen op te treden. En ondanks dat eenruime meerderheid van de inwoners van de gemeente Alkemade, voor eengroot deel verenigd in de VWA, vindt dat de woningen moeten verdwijnen,wil minister Dekker de woningen legaliseren.

De situatie in de gemeente Alkemade bevestigt de kritiek vanMilieudefensie op de Nota Ruimte waarin gemeenten en provincies veelmeer verantwoordelijkheid krijgen. 'Gemeenten blijken niet bij machte omop te treden tegen projectontwikkelaars die hun eigen belangendoordrukken. En provincies zijn, zonder ruggensteun van een duidelijklandelijk beleid, evenmin geneigd om in te grijpen,' alduscampagneleider Willem Verhaak. De provincie Zuid-Holland heeft jarenlanggezamenlijk met het ministerie van VROM opgetrokken om de gemeente enprojectontwikkelaar tot de orde te roepen. Maar nu minister Dekker zichterugtrekt in deze zaak lijkt de provincie mee te buigen met hetgemeentebestuur.Woensdag 23 juni heeft de VWA inspraak tijdens de vergadering van deprovinciale staten. Ze wil statenleden en gedeputeerden overtuigen vastte houden aan het oorspronkelijke standpunt van de provincie: géénrecreatievilla's in dit gebied.

Volgens minister Dekker van VROM kan de provincie met de richtlijnen uitde nieuwe Nota Ruimte deze bebouwing toestaan. En dat terwijl voormaligminister Pronk, maar ook minister Kamp van het kabinet Balkenende-Iglashelder waren: in het groene hart is geen ruimte voor dit soortbebouwing.

De gemeente Alkemade probeert nu door middel van een zogeheten 'artikel19-procedure' het bestemmingsplan te herzien om de bebouwing telegaliseren. Dit tegen de wil van een meerderheid van de bevolking zoalsblijkt uit een in februari gehouden enquête van dagblad Rijn en Gouwe eneen enquête gehouden door de VWA in maart dit jaar.

Milieudefensie vindt het onvoorstelbaar dat bouwers die tegen de wet entegen de wil van de lokale bevolking in toch bouwen, worden beloond.Milieudefensie vraagt de Tweede Kamer haar verantwoordelijkheid tenemen. En ervoor te zorgen dat het Groene Hart en de andere NationaleLandschappen wél worden beschermd.