Natuurnet uw kennismakelaar 

 
 
      


Kamer knabbelt aan IPO-voorstel Wav

18 juni 2004

Een meerderheid van de Tweede Kamer lijkt minder ver te willen gaan in de bescherming van natuur tegen ammoniak dan het IPO in zijn voorstel voor de Wet ammoniak en veehouderij (Wav). Dit tegen de zin van minister Veerman van LNV en staatssecretaris Van Geel van VROM. Weet wat je overhoop haalt als je het IPO voorstel ter zijde legt! We verliezen tijd, we verliezen commitment, zo waarschuwde Veerman de kamerleden in hun poging hier en daar wat van het voorstel af te knabbelen. Door selectief te winkelen haal je de zorgvuldige gevonden balans tussen de verschillende belangen en dreigt weer een eindeloze discussie. Veerman gaf aan dat het nieuwe stelsel op zijn vroegst pas medio 2006 in werking kan treden. De discussie heropenen brengt onherroepelijk vertraging met zich mee.

Minder gebieden
De Kamer wil de bescherming beperken tot onderdelen van Habitatrichtlijngebieden, Natuurbeschermingswetgebieden en de Natuurkernen van het NMP4 die gevoelig zijn voor ammoniak, zo bleek afgelopen donderdagavond tijdens het algemeen overleg over de Wav. De overige 23.000 hectares aan natuurgebieden die de provincies hebben aangewezen als zeer gevoelig voor ammoniak zouden dan niet worden beschermd. Ook pleitten zij voor meer eenheid in de voorstellen, omdat zij de indruk hadden dat de uitwerking van de IPO-proefkaart niet in alle provincies op dezelfde leest was geschoeid.

Drie peilers
Staatssecretaris van Geel benadrukte dat de IPO kaart berust op drie peilers: de verzuringgevoeligheid (alleen zeer gevoelige gebieden worden beschermd), de robuustheid (kleine landschapselementen worden buiten de bescherming gelaten) en de speelruimte van de provincies om regionale oplossingen uit te werken. Hij wil recht doen aan dit proces op regionaal niveau, waar de provinciale democratische controle ook borg staat voor de kwaliteit. Ook kamerlid Waalkens (PvdA) benadrukte dat achter het IPO voorstel een brede afweging van belangen schuilgaat. Volgens Van Geel biedt het wetsvoorstel voldoende waarborgen voor een eenduidige aanpak, omdat het voorziet in wettelijk vastgestelde criteria, een vaststelling van de kaarten door de provincies via de gebruikelijke inspraakprocedures en een goedkeuring door de minister van LNV.

Zonering
De wens van het Kabinet om een zonering van 500 meter aan te houden rond kwetsbare Habitatrichtlijngebieden lag eveneens onder vuur. Met een 500 meter zone acht Veerman te kunnen voldoen aan de eis uit de Europese richtlijn. Op grond van RIVM studies is overtuigend aangetoond dat bij een 500 meter zone geen significant effect optreedt. Veerman wees er nadrukkelijk op dat een keuze voor 250 meter in feite betekent dat alle bedrijven een individuele toets moeten ondergaan, waarschijnlijk ook bedrijven die buiten een 500 meter zone zouden vallen. Uiteindelijk zijn de meeste boeren daarmee slechter af dan bij een 500 meter zonering. Netto zijn er dan alleen maar verliezers.

Mission impossible
De bewindslieden deden een beroep om de Kamer om voldoende mandaat te krijgen om met het IPO te kunnen overleggen over de verdere uitwerking. Als ze alleen de wens van de Kamer kunnen overbrengen aan de provincies, zonder enige speelruimte, vrezen zijn een mission impossible. De meeste leden waren bereid enige ruimte te bieden, waarbij ten aanzien van de zonering voor de Habitatrichtlijngebieden wel de optie van de interne buffering binnen een gebied zal worden onderzocht.