Natuurnet uw kennismakelaar 

 
 
      


Uitvoeringsafspraak Ecologische Verbindingszone Midden-Drenthe in volgende fase

16 juni 2004

Met de ondertekening van een Uitvoeringsafspraak is de realisering van de Ecologische Verbindingszone Midden-Drenthe een volgende fase ingegaan. De ondertekening door onder anderen de Drentse gedeputeerde Ali Edelenbosch en wethouder Egbert Bolhuis vond plaats op Carpoolplaats Scharreveld, midden in het gebied waar de EVZ moet komen. Ecologische verbindingszones maken deel uit van de Ecologische Hoofdstructuur (EHS), een landelijk netwerk van ecologische verbindingen dat natuurgebieden met elkaar verbindt.

Basis voor de Uitvoeringsafspraak is het "Uitvoeringsprogramma Ecologische Verbindingszone Midden Drenthe", die de Dienst Landelijk Gebied (DLG) samen met een projectgroep heeft opgesteld. Daarin geven een ambtelijke projectgroep en vertegenwoordigers uit de deelnemende organisaties hun voorkeur voor een tracé. Verder wordt aangegeven wie voor welk deel verantwoordelijk is. Gedeputeerde Edelenbosch noemde het tot stand brengen van een ecologische verbindingszone een heel gepuzzel. "Elk van u heeft de mogelijkheid om een stukje aan te leggen op uw eigen manier. In het Uitvoeringsprogramma is aangegeven wat de mogelijkheden daarvoor zijn". Naast de provincie Drenthe en de gemeente Midden-Drenthe werken in het project Staatsbosbeheer, Stichting Het Drentse Landschap, Vereniging Natuurmonumenten, Landschapsbeheer Drenthe, Waterschap Reest en Wieden, Milieufederatie Drenthe, IVN Midden-Drenthe en NLTO samen.

Uiteenlopende ontwikkelingen kunnen er de oorzaak van zijn dat afspraken moeten worden aangepast. Er is daarom voor gekozen de actiepunten vast te leggen in een programma, dat jaarlijks gezamenlijk wordt bijgesteld en vastgesteld.

Met de ondertekening van de Uitvoeringsafspraak is tevens geregeld dat de gemeente Midden-Drenthe vanaf nu de afstemming en organisatie van het project begeleidt. De provincie Drenthe blijft formeel eindverantwoordelijk voor de realisering van de EVZ Midden-Drenthe. Daarmee is inmiddels een begin gemaakt. Zo zijn gronden overgedragen aan natuurorganisaties en opnieuw ingericht en zijn de eerste faunatunnels aangelegd.