Natuurnet uw kennismakelaar 

 
 
      


Nota Ruimte: geen geld, geen uitvoering

11 juni 2004

IPO en VNG onderschrijven de hoofdlijnen van de Nota Ruimte -decentralisatie en uitvoering van beleid - maar hebben ook kritiek. Het ismet name de integraliteit die ontbreekt in de Nota van minister Dekker vanVROM en het geld voor de uitvoering. De verschillende rijksnota's hantereneigen uitvoeringsagenda's met eigen prioriteiten, eigen uitvoeringsregels eneigen budgetten. Het probleemoplossend vermogen blijft hierdoor achter bijde geformuleerde ambities in de Nota Ruimte, zo schrijven IPO en VNG in hungezamenlijke reactie /BRF tk-vrom 040610 nota ruimte.pdf>aan devaste Kamercommissie voor VROM.

Decentralisatie budgetten
Ook trekt het Kabinet geen extra geld uit voor de uitvoering. Te makkelijklegt het Rijk de rekening neer bij initiatiefnemers van nieuwe projecten.Bij maatregelen zoals groen in en rond de stad en verkeer- envervoersontsluiting bij nieuwe bouwprojecten gaat het rijk er te gemakkelijkvan uit dat dit allemaal uit de zogenoemde planexploitatie kan wordengefinancierd. IPO en VNG vinden dat niet reëel en verwachten dat deontwikkelingen buiten de nationale ruimtelijke hoofdstructuur - daar waarhet Kabinet zijn prioriteit aan geeft en middelen inzet - steeds verderachterop raakt. Een ontwikkeling die provincies en gemeenten kunnentegengaan wanneer het rijk ook budgetten decentraliseert en doeluitkeringenverruimt zoals de Gebundelde Doeluitkering (GDU), het InvesteringsbudgetLandelijk Gebied (ILG) en het Investeringsbudget Stedelijke Vernieuwing(ISV).

Nieuw instrumentarium
Behalve geld ontbreekt het gemeenten en provincies aan nieuwinstrumentarium, stellen beide koepelorganisaties in hun brief. Zij pleitenvoor snelle invoering van nieuw instrumentarium voor grondexploitatie,bovenlokaal kostenverhaal en verevening. Het welslagen van de uitvoering vande Nota Ruimte is volgens hen hiervan afhankelijk.

Zelfstandige afweging
Provincies en gemeenten zijn in grote mate ook verantwoordelijk voor dekwaliteit van natuur en landschap, cultuurhistorie en water. IPO en VNGbenadrukken in de brief aan de Kamer dat de uitnodigende en constructieveopstelling van gemeenten en provincies ten opzichte van initiatiefnemers vannieuwe bouwprojecten wat hen betreft niet leidt tot onbeperktebouwmogelijkheden, zoals diverse critici de afgelopen weken beweerden.Sterke steden en een vitaal platteland vereisen een zorgvuldige afwegingtussen de verschillende functies en belangen. Provincies en gemeenten zijnprima in staat deze afweging zelfstandig te maken.