Natuurnet uw kennismakelaar 

 
 
      


Polderplan Eilandspolder vastgesteld

8 juni 2004

Woensdag 2 juni heeft de stuurgroep van het project Toekomst Eilandspolder het polderplan vastgesteld. Dit plan geeft aan hoe natuurbescherming, landbouw, waterschap en overheden gezamenlijk de natuur en de landbouw in het veenweidegebied Eilandspolder willen behouden en versterken. Nog nooit zijn op zo'n grote schaal de problemen van landbouw en natuur gezamenlijk door natuurbescherming, landbouw en overheden opgepakt en opgelost. De afspraken over de toekomst van de Eilandspolder zijn in dat licht uniek.

Het plan voorziet in een betere verkaveling voor de boeren en een optimaler natuurbeheer door mozaïekbeheer gericht op behoud en versterking van de weidevogelpopulaties. Het waterbeheer wordt hierop afgestemd.

Gekoppeld aan het plan is een regeling 'Melk voor Natuur' in voorbereiding, waarbij boeren die een bijdrage leveren aan het natuurbeheer voor Staatsbosbeheer of Landschap Noord-Holland, beloond worden met extra melkquota. Als boeren dit volmelken krijgen ze extra inkomsten per hectare. Deze melkquota zal worden beheerd door een beheersstichting van de natuurbescherming en de landbouw.

In het plan staan een vijf nieuwe stallen gepland, die nodig zijn om de bestaande bedrijven te versterken en een optimale bijdrage te laten leveren aan het natuurbeheer. De bedoeling is dat de boeren die hier gebruik van maken niet zelf in de stallen investeren, maar dit als beloning voor het natuurbeheer krijgen. Stopt een boer, dan vervalt het recht op gebruik van de stal. Dit deelproject wordt onder de titel 'Stal voor Natuur' uitgevoerd.

Het plan wordt de komende jaren uitgevoerd in een aantal deelprojecten. Het ontwikkelen van een duurzame pachtvorm heeft daarbij voor de partijen de grootste prioriteit. Een op te richten Beheerplatform, aangestuurd door een brede stuurgroep, leidt de uitvoering van het plan. In het Beheerplatform krijgt de samenwerking tussen natuurbeschermingsorganisaties en landbouworganisaties verder vorm. Uitgangspunt hierbij is een gezamenlijke verantwoordelijkheid voor het beheer en het behoud van de Eilandspolder.

Het polderplan en de regelingen 'Stal voor Natuur' en 'Melk voor Natuur' zijn het resultaat van een intensieve samenwerking tussen Staatsbosbeheer, Landschap Noord-Holland, WLTO, agrarische natuurvereniging Tussen IJ en Dijken, Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier, gemeente Graft-de Rijp, gemeente Schermer, provincie Noord-Holland en het ministerie van LNV. Het proces om te komen tot een gezamenlijk plan heeft 2 jaar geduurd en stond onder leiding van het bureau blooming Stad ' Platteland. Stivas Midden Noord-Holland heeft het Polderplan opgesteld.

De uitvoering van het plan zal enkele miljoenen kosten. De partijen zullen hiervoor een bijdrage vragen aan onder andere het programmabureau de Groene Long en het net opgerichte Nationaal Landschap Laag Holland.