Natuurnet uw kennismakelaar 

 
 
      


Openstelling subsidieregeling Natuurbeheer Midden- en Oost-Europa

7 juni 2004

Aanvragen tot subsidieverlening, op basis van het Besluit natuurbeheer Midden- en Oost-Europa 2001,kunnen tot en met 13 juli 2004bij LASER worden ingediend. Het actieplan Natuurbeheer Midden- en Oosteuropa 2001-2004geeft uitwerking aan het Programma Internationaal Natuurlijk uit de nota 'Natuur voor mensen, mensen voor natuur'. De Subsidieregeling natuurbeheer Midden- en Oost-Europapast binnen dit kader. De regeling wordt uitgevoerd doorLASER.

De Subsidieregeling natuurbeheer Midden- en Oost-Europaheeft tot doel om projecten te stimuleren die:

  • beleidsontwikkeling en -implementatie in relatie tot biodiversiteit in MATRA-landen*bevorderen. Te denken valtaan het stimuleren van biodiversiteitstrategieën, ecologische netwerken, uitvoering van nationale actieplannen en integratie van natuurbeheer in ander beleid.
  • concrete gebiedsbescherming en beheer in MATRA-landenbevorderen. Gedachtkan worden aan gebiedsbescherming en beheer in wetlands, kustzones, bossen en het bevorderen van een duurzame relatie tussen landbouw en natuurbeheer.

Er is een budget van EUR 0,75 mln.beschikbaar. Het subsidiepercentage bedraagt maximaal 100%van de subsidiabele kosten. De voorkeur in deze openstelling gaat uit naar kleinere projecten van maximaal EUR100.000.

Aanvragen kunnen worden ingediend voor de thema's:

  1. beleidsontwikkeling natuurbeheer en ecologische netwerken
  2. versterking van het draagvlak voor natuurbeheer
  3. gebiedsbescherming en beheer van ecosystemen en uitwisseling vanexpertise ten aanzien van ecosystemen
  4. bevordering van een duurzame relatie tussen landbouw en natuurbeheer
De prioriteit in de beoordeling van aanvragen in 2004gaat uit naar thema 'a'.

De subsidieontvanger is verplicht om binnen twaalf maanden na dagtekening van de beschikking tot subsidieverlening te beginnen met de uitvoering van het project en dit uiterlijk 31 mei 2006te hebben afgerond.

Aanvragen kunnen worden in gediend door:

  • rechtspersonen naar Nederlands publiekrecht
  • privaatrechtelijke organisaties die activiteiten ontplooien in meerdere landen of regio's genoemd in het Actieplan Natuurbeheer Midden- en Oost-Europa 2001-2004
Een aanvraag bestaat uit een ingevuld aanvraagformulier, een gedetailleerde beschrijving van het project en een begroting.
Het aanvraagformulier, de regelingstekst en het Actieplan Natuurbeheer Midden- en Oost-Europa 2001-2004(pdf-documenten)zijn te downloaden van het internet op www.minlnv.nl/loket.
Meer informatie is verkrijgbaar bij Het LNV-Loket:telefoon 0800-2233322 (binnen Nederland).Voor hetbuitenland is dit: + 31 592 33 29 58.

* De MATRA-landen zijn: Wit-Rusland, Bulgarije, Estland, Hongarije, Kroatië, Letland, Litouwen, Oekraïne, Polen, Roemenië, Russische Federatie,Slovenië, Slowakije, Tsjechië, Turkije, Servië en Montenegro.