Natuurnet uw kennismakelaar 

 
 
      


Zuid-Hollands Landschap ongelukkig met Floriade in Sophiapolder

4 juni 2004

De Stichting Het Zuid-Hollands Landschap heeft teleurgesteld gereageerd ophet nieuws dat de locatie Sophiapolder door de selectieronde van deNationale Tuinbouwraad is gekomen voor de organisatie van de Floriade in2012. De Sophiapolder, een 77 hectare groot eiland in de rivier de Noordnabij Hendrik-Ido-Ambacht, is onderdeel van de Ecologische Hoofdstructuur.Voor het gebied bestaan al geruime tijd plannen voor ontwikkeling totnatuureiland met zoetwatergetijden. Bovendien is de Sophiapolder ookaangewezen als locatie waar natuurcompensatie voor de Betuwelijn moetplaatsvinden. Hoewel al een aantal jaren aan de Betuwelijn wordt gewerkt isde natuurcompensatie nog steeds niet geregeld. Als de Floriade naar deSophiapolder komt, dreigen de natuurplannen op de lange baan te wordengeschoven of helemaal niet door te gaan. De suggestie dat er na de Floriadealsnog een getijdengebied kan worden ontwikkeld, wijst het Zuid-HollandsLandschap van de hand. Het is volgens de stichting niet erg geloofwaardigdat als er eenmaal zoveel is geïnvesteerd is in de polder, er daarna alsnogriviernatuur komt.

Ook de Natuur- en Vogelwacht Alblasserwaard (NVWA) heeft al eerder haarbedenkingen geuit tegen de eventuele komst van de Floriade in deSophiapolder. Volgens de NVWA is de locatie niet geschikt om de groteaantallen bezoekers van de Floriade op te vangen.

Naast de locatie Sophiapolder (regio Drechtsteden) zijn nu nog drie anderekandidaten (Regio Venlo, Arnhem en Rotterdam) in de race voor deuiteindelijke toewijzing van de Floriade 2012. Hierover neemt de NationaleTuinbouwraad een besluit in december 2004.