Natuurnet uw kennismakelaar 

 
 
      


Europees project Water4all: Onderzoek (drink)waterbeheer in de Hunze

2 juni 2004

Vandaag is het onderzoek begonnen naar duurzaam waterbeheer in de benedenloop van de Hunze. Gedeputeerde Swierstra gaf met opendraaien van een afsluiter het startsein voor het project waardoor vijf hectare land langs de Hunze onder water komt te staan. Het waterschap Hunze en Aa's en de provincie Drenthe onderzoeken hier de komende tijd op welke wijze de kwaliteit van het grond- en oppervlaktewater positief beïnvloed kan worden en wat de gevolgen van vernatting zijn. Dit is in het belang van de drinkwatervoorziening en de kwaliteit van het Zuidlaardermeer.

Een tweetal percelen langs de Hunze wordt nu onder water gezet, waarna metingen worden verricht naar de verschillende stoffen in de bodem en het water. Deskundigen uit Duitsland, Engeland en Denemarken zijn geïnteresseerd in de opzet van het onderzoek en de resultaten van reeds uitgevoerde projecten in de Hunze. Gedeputeerde Swierstra: 'Een belangrijk internationaal vraagstuk is de drinkwatervoorziening. Ik denk dat het goed is dat we ons bezighouden met het veiligstellen van de openbare drinkwatervoorziening op de lange termijn. Onze kinderen en kleinkinderen hebben recht op schoon en gezond drinkwater. Daar is dit project, dat we uitvoeren met zoveel andere partijen, ook op gericht.'

De proef op praktijkschaal duurt naar verwachting drie jaar. Eind 2007 verwachten de betrokken partijen dat er meer inzicht is in de effecten van het vasthouden van water in het gebied. Het proefgebied maakt onderdeel uit van het gebied Tusschenwater dat op dit moment is bestemd voor grootschalige wateropvang in tijden van neerslagoverschot. Grootschalige wateropvang, meer voeding van het grondwater en het langer vasthouden van water zijn allemaal plannen, die voortvloeien uit de bezorgdheid van het waterschap en de provincie over de effecten van verdroging als gevolg van grondwaterwinning en van de stijging van de zeespiegel. Drenthe en het waterschap Hunze en Aa's verwachten door het onderzoek een beter inzicht te krijgen in de effecten van verschillende beoogde maatregelen. Aan het onderzoek werken behalve de provincie en het waterschap ook het Waterbedrijf Groningen, de Waterleidingsmaatschappij Drenthe, de gemeente Tynaarlo en de Rijksuniversiteit van Groningen mee.Na afloop van de proefperiode (maximale duur 5 jaar) zal het land, dat eigendom is van het waterbedrijf, weer in de oorspronkelijke staat worden teruggebracht.De totale kosten van het project bedragen ca. 250.000 euro.