Natuurnet uw kennismakelaar 

 
 
      


Herziening mestbeleid ingrijpend

19 mei 2004

De ministerraad heeft op voorstel van minister Veerman (LNV)en staatssecretaris Van Geel (VROM)ingestemd met de beleidsbrief over het mestbeleid. De veehouderij in Nederland krijgt te maken met fors stijgende mestafzetkostendoor aanpassingen van het mestbeleid. Het kabinet kiest bewust niet voor krimpmaatregelen. Het mestbeleid wordt volgens het kabinet 'eenvoudiger omdat het kan en duurder omdat het moet'.

De aanpassingen van het mestbeleid zijn noodzakelijk omdat volgens het Europese Hof het Nederlandse beleid niet voldoet aan de EU-eisen.Bovendien blijkt uit de evaluatie van het beleid tot nu toe dat het mestprobleem nog niet isopgelost, al heeft de agrarische sector wel grote vorderingen gemaakt.

In de beleidsbrief zijn de normen en instrumenten van het beleid vanaf 2006verder uitgewerkt. Er komt een systeem van normen voor de aanwending van stikstof en fosfaat op landbouwgrond (gebruiksnormen) dat het huidigemineralenaangiftesysteem zal vervangen. Die normen zullen er onder meer toe leiden dat veel melkveehouderijbedrijven mest van hun bedrijf moeten gaan afvoeren. Dat leidt tot extra kosten, temeer omdat ook akkerbouwbedrijven scherper moeten letten ophoeveel mest zij aanvoeren.

De financiële gevolgen zullen voor een vrij groot aantal bedrijven aanzienlijk zijn. Het kabinet doet geen voorstel om financieel bij te dragen aan de sanering van bedrijven. Daar is geen geld voor, mede gelet op de andere maatschappelijkeproblemen die het kabinet moet oplossen. Het kabinet wil wel ruimte bieden voor oplossingen door bijvoorbeeld schaalvergroting van bedrijven en mestverwerking en bijdragen aan onderzoek en innovatie.

Met het nieuwe beleid zal Nederland in 2006 voldoen aan de eisen van de Europese nitraatrichtlijn. In 2015is voor fosfaat evenwicht bereikt tussen bemesting en de onttrekking van mest door het gewas. De administratieve lasten voor debedrijven en de uitvoeringskosten voor de overheid zullen met 40 procentafnemen, wat een positief effect heeft op de kosten en de ontwikkelingsmogelijkheden van bedrijven.

Het kabinet overlegt nog met de Europese Commissie over de voorgestelde invulling van het mestbeleid. Dat moet deze zomer tot een akkoord leiden. Aansluitend zal Nederland een formeel verzoek tot derogatie (afwijking) van de normen uit denitraatrichtlijn indienen in Brussel.
Het voorstel tot wijziging van de meststoffenwet wordt nu voor advies aan maatschappelijke organisaties aangeboden (zie ook www.minlnv.nl/mestbeleid). In juni zal het voor advies worden aangeboden aan de Raad vanState en vervolgens aan de Tweede Kamer.