Natuurnet uw kennismakelaar 

 
 
      


Vergaande maatregelen in visserij nodig

23 februari 2005

Vandaag heeft de Stuurgroep Nijpels haar eindrapport overhandigd aan minister Veerman van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV)en de heer Loonen,voorzitter van het Productschap Vis.De stuurgroep onderleiding van drs. E.H.T.M. Nijpelsis in april 2002ingesteld en had als opdracht te onderzoeken of het co-managementsysteem(sector en overheid samen verantwoordelijk voor het beheer van het quotumsysteem) nogvoldoet en om voorstellen te doen voor versterking.

De stuurgroep constateert dat activiteiten in gang zijn gezet gericht op uitbreiding en verbreding van co-managementen op 'level playing field'. Er is ook voortgang geboekt met betrekking tot andere voorstellen zoals genoemdin een eerder uitgebracht interim rapport. Een van de aanbevelingen is dat het co-managementstelselbehalve quotumbeheer ook aspecten als motorvermogen en netvoorzieningen moet omvatten. Verder concludeert de stuurgroep dat de situatie in dekottersector en in andere onderdelen van de keten om vergaande maatregelen vraagt. De stuurgroep acht een totale herschikking van dit deel van de sector noodzakelijk. Daarover worden in het eindrapport aanbevelingen gedaan. Een verdere verduurzaming vanschepen en vangstmethoden is nodig. Een aanzienlijke sanering van de vloot is onontkoombaar. Een saneringsplan moet de basis leggen voor een meerjarig perspectief voor de kottersector en de keten. Hiervoor moeten door alle partijen voldoende middelenworden gevonden. Bundeling van organisatorische krachten in de sector om aan de sanering sturing te geven is daarbij dringend gewenst.

In de Stuurgroep Nijpels waren vertegenwoordigd het ministerie van LNV,Productschap Vis,de Federatie van Visserijverenigingen, de Nederlandse Vissersbond, de Visfederatie, de Groep Nederlandse Vissersbond III,de Groep Nieuwe Diep,FNV/CNV, en NOVA.De stuurgroep had als taak het herijken van bestaande afspraken binnen het Biesheuvelstelsel, het formuleren van voorstellen voor uitbreiding en verbreding van co-managementdat een basis vormt voor duurzame visserij, versterking van de rol van handel en verwerking in het stelsel, invoering van private controle en het stimuleren en begeleiden van de uitvoering van de voorstellen.

Het eindrapport is beschikbaar op de internetsite van het ministerie van LNV,www.minlnv.nl, en van het Productschap Vis, www.pvis.nl